Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Comprovació de l'Administració

El dret de l'Administració per a iniciar el procediment de comprovació de les bases imposables negatives compensades o pendents de compensació prescriurà als 10 anys a comptar des de l'endemà aquell en què finalitze el termini establit per a presentar la declaració o autoliquidació corresponent al període impositiu en què es va generar el dret a la seua compensació.

Transcorregut l'esmentat termini, el contribuent haurà d'acreditar les bases imposables negatives la compensació de les quals pretenga mitjançant l'exhibició de la liquidació o autoliquidació i la comptabilitat, amb acreditació del seu depòsit durant l'esmentat termini al Registre Mercantil.