Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Consideracions generals

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, els contribuents podran compensar les bases imposables negatives amb les rendes positives dels períodes impositius següents sense límit temporal (s'elimina, per tant, el termini màxim de 18 anys establit per l'anterior normativa reguladora de l'Impost sobre Societats).

A estos efectes, la disposició transitòria vint-i-unena de la LIS establix que les bases imposables negatives pendents de compensació a l'inici del primer període impositiu que haguera començat a partir d'1 de gener de 2015, es podran compensar en els períodes impositius següents.

Important:

D'acord al criteri interpretatiu fixat pel Tribunal Suprem en les Sentències amb número 1404/2021, de 30 de novembre i 1425/2021, de 2 de desembre, els obligats tributaris tenen el dret a compensar les bases imposables negatives amb les rendes positives dels períodes impositius següents, encara que l'autoliquidació es presente de manera extemporània, sense que la decisió de compensar-les o no, constituïsca una opció tributària de les regulades a l'article 119.3 de la LGT.