Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Excepcions a la limitació en la compensació de bases imposables negatives

La limitació a la compensació de bases imposables a què ens hem referit en l'apartat anterior, no s'aplicarà en els següents supòsits:

 • En tot cas, es podran compensar en el període impositiu bases imposables negatives fins a l'import d'1 milió d'euros.

  En el supòsit en què el període impositiu en tinguera una durada inferior a l'any, les bases imposables negatives que podran ser objecte de compensació en el període impositiu, segons l'establit en el paràgraf anterior, seran el resultat de multiplicar 1 milió d'euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any.

 • La limitació a la compensació de bases imposables negatives no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a lleves o esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent.

  A tindre en compte:

  Les bases imposables negatives que siguen objecte de compensació amb les esmentades rendes no es tindran en consideració respecte de l'import d'1 milió d'euros referit anteriorment.

 • Esta limitació tampoc no s'aplicarà en el període impositiu en què es produïsca la extinció de l'entitat, tret que la mateixa siga conseqüència d'una operació de reestructuració a la que resulte d'aplicació el règim fiscal especial establit al Capítol VII del Títol VII d'esta Llei.

  A tindre en compte:

  Les entitats que no apliquen el límit establit per a la compensació de bases imposables negatives segons el disposat en el paràgraf anterior, hauran de marcar la casella [00072] «Extinció de l'entitat» de la pàgina 1 del model 200 en el període impositiu objecte de declaració en què es produïsca la seua extinció.

 • En el cas d'entitats de nova creació que es referix l'article 29.1 de la LIS, la limitació a la compensació de bases imposables no s'aplicarà en els 3 primers períodes impositius en què es genere una base imposable positiva prèvia a la seua compensació.

  A tindre en compte:

  Estes entitats de nova creació que no apliquen el límit establit per a la compensació de bases imposables negatives segons el disposat en el paràgraf anterior, hauran de marcar la casella [00070] «Compensació bases imposables negatives per a entitats de nova creació (art. 26.3 LIS)» de la pàgina 1 del model 200.

 • Finalment, tampoc no resultarà d'aplicació esta limitació en l'import de les rendes corresponents a la reversió de les pèrdues per deteriorament que s'integren a la base imposable per aplicació del disposat en la disposició transitòria huitena del LIS, sempre que les pèrdues per deteriorament deduïdes durant el període impositiu en què es van generar les bases imposables negatives que es pretenen compensar hagueren representat, almenys, el 90 per cent de les despeses deduïbles de l'esmentat període.

  En el cas que l'entitat tinguera bases imposables negatives generades en diversos períodes iniciats anteriorment a 1 de gener de 2013, este requisit podrà complir-se mitjançant el còmput agregat del conjunt de les despeses deduïbles dels esmentats períodes impositius.