Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Excepcions a la limitació en la compensació de bases imposables negatives

La limitació a la compensació de bases imposables a la que ens hem referit en l'apartat anterior, no s'aplicarà en els supòsits següents:

 • Si més no, es podran compensar durant el període impositiu bases imposables negatives fins l'import d'1 milió d'euros.

  En el supòsit en què el període impositiu tinguera una durada inferior a l'any, les bases imposables negatives que podran ser objecte de compensació durant el període impositiu, segons el que estableix el paràgraf anterior, seran el resultat de multiplicar 1 milió d'euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any.

 • La limitació a la compensació de bases imposables negatives no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a treus o esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent.

  A tindre en compte:

  Les bases imposables negatives que siguen objecte de compensació amb estes rendes no es tindran en consideració respecte de l'import d'1 milió d'euros referit anteriorment.

 • Esta limitació tampoc s'aplicarà durant el període impositiu en què es produïsca l'extinció de l'entitat, fora que la mateixa siga conseqüència d'una operació de reestructuració a la que resulte d'aplicació el règim fiscal especial establit en el Capítol VII del Títol VII d'esta Llei.

  A tindre en compte:

  Les entitats que no apliquen el límit establit per a la compensació de bases imposables negatives segons el que disposa el paràgraf anterior, hauran de marcar la casella [00072] «Extinció de l'entitat »de la pàgina 1 del model 200 durant el període impositiu objecte de declaració en el que es produïsca la seua extinció.

 • En el cas d'entitats de nova creació a què es referix l'article 29.1 de la LIS, la limitació a la compensació de bases imposables no s'aplicarà en els 3 primers períodes impositius en què es genere una base imposable positiva prèvia a la seua compensació.

  A tindre en compte:

  Estes entitats de nova creació que no apliquen el límit establit per a la compensació de bases imposables negatives segons el que disposa el paràgraf anterior, hauran de marcar la casella [00070] «Compensació bases imposables negatives per a entitats de nova creació (art. 26.3 LIS)» de la pàgina 1 del model 200.

 • Finalment, tampoc resultarà d'aplicació esta limitació en l'import de les rendes corresponents a la reversió de les pèrdues per deteriorament que s'integren en la base imposable per aplicació del que disposa la disposició transitòria vuitena de la LIS, sempre que les pèrdues per deteriorament deduïdes durant el període impositiu en què es van generar les bases imposables negatives que es pretenen compensar hagueren representat, com a mínim, el 90 per cent de les despeses deduïbles d'este període.

  En cas que l'entitat tinguera bases imposables negatives generades en diversos períodes iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2013, este requisit podrà complir-se mitjançant el còmput agregat del conjunt de les despeses deduïbles d'estos períodes impositius.