Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Límits a la compensació de bases imposables negatives

Les bases imposables negatives que hagen sigut objecte de liquidació o autoliquidació podran ser compensades amb les rendes positives dels períodes impositius següents amb el límit del 70 per cent de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització i a la seua compensació.

Segons s'establix en la disposició addicional quinzena de la LIS, per als contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, el límit del 70 per cent se substituirà pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 60 milions d'euros.