Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Límits a la compensació de bases imposables negatives

Les bases imposables negatives que hagen sigut objecte de liquidació o autoliquidació podran ser compensades amb les rendes positives dels períodes impositius següents amb el límit del 70 per cent de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització i a la seua compensació.

Segons s'establix en la disposició addicional quinzena de la LIS, per als contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, el límit del 70 per cent se substituirà pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 60 milions d'euros.