Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Supòsits especials

Supòsit de les disminucions al resultat del compte de pèrdues i guanys relatius als conceptes «Mineria i hidrocarburs, factor d'esgotament» (casella [00382]), «Reserves per a inversions en les Canàries» (casella [00404]) i «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» (casella [00416])

En el càlcul de l'import de la casella [00550] ([00550] = [00501] + [00417] - [00418]) assenyalat anteriorment, s'haurà de tindre en compte el següent en relació amb les caselles [00382] i [00404]:

  • Si de l'operació casella [00501] + (caselles [00355] a [00413]) «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS)» d'augment) - (caselles [00356] a [00414]) «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS)» de disminució), excloent d'estes les caselles [00382] i [00404] corresponents a les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys) resulta zero o una quantitat negativa, no procedirà en cap cas l'aplicació de les disminucions al resultat del compte de pèrdues i guanys a què es referixen les caselles [00382] i [00404].És a dir, en el referit càlcul de la casella [00550] els imports de les caselles [00382] i [00404] no es computaran per a obtindre la quantia de la casella [00418].I en este supòsit no es podran compensar bases imposables negatives de períodes impositius anteriors, per la qual cosa a la casella [00547] s'haurà de consignar la xifra zero («0»).

  • Si, al contrari, de tal operació s'obté com a resultat una quantitat positiva, procedirà l'aplicació de les disminucions al resultat del compte de pèrdues i guanys a què es referixen les caselles [00382] i/o [00404] a efectes de l'obtenció de l'import corresponent a la casella [00550], però tenint en compte que l'aplicació de les esmentades disminucions (de les caselles [00382] i [00404], individualment considerades i/o en el seu conjunt, no podran donar lloc en cap cas a una base imposable (casella [00552]) negativa.

Supòsit de les entitats navilieres en règim de tribución en funció del tonatge

Si estes entitats han consignat a la casella [00550] un import positiu resultant de la suma dels imports de les caselles [00578] «Base Imposable d'activitats o rendes que tributen en règim general» i [00579] «Base Imposable derivada de l'aplicació del règim especial» de la pàgina 13 del model 200:

  • L'import total de bases imposables negatives a compensar en el període impositiu objecte de liquidació, consignat a la casella [00547] de la pàgina 15 del model 200, s'haurà de traslladar a la mateixa casella de la pàgina 13 del model minorat en l'import consignat a la casella [00632] de la pàgina 21 del model 200.

  • L'esmentat import de la casella [00547] de la pàgina 13 l'hauran de restar de la quantia de la casella [00550].però tenint en compte que la quantitat màxima en què poden minorar l'import de la casella [00550] és l'import que figure a la casella [00578].

I el resultat així obtingut que no podrà ser negatiu, el consignaran a la casella [00552] relativa a la base imposable.