Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Podran aplicar este incentiu fiscal els contribuents que s'indiquen a continuació:

  • Els que tributen al tipus general del 25 per cent previst en l'article 29.1 de la LIS.

    Dins d'este tipus general s'inclouen també les entitats de nova creació que realitzen activitats econòmiques i que tributen al tipus del 15 per cent durant el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva i el següent.

  • Les entitats de crèdit, així com les entitats que es dediquen a l'exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d'hidrocarburs que apliquen un tipus de gravamen del 30 per cent, segons el que preveu l'article 29.6 de la LIS.