Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

Els contribuents hauran de consignar en la casella [01032] «Reserva de capitalització» de la pàgina 13 del model 200, l'import de la reducció en la base imposable a la que tinguen dret durant el període impositiu objecte de declaració, per l'aplicació de la reserva de capitalització. Este import serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse «Reserva de capitalització» de la pàgina 20 bis del model 200.

A tindre en compte:

Les sociedades que formen part d'un grup que tributa en règim de consolidació fiscal que hagen marcat les caselles [00009] o [00010], hauran de complimentar directament la casella [01032], sense realitzar el desglosse en el quadre de Reserva de capitalització de la pàgina 20 bis del model 200.

D'altra banda, segons el que preveu el número 2n de l'article 43.1.b) de la LIS, les agrupacions d'interés econòmic poden imputar als seus socis la reserva de capitalització que no hagen aplicat durant el període impositiu. En aquell cas, els socis hauran d'incloure en la casella [01032] l'import corresponent a aquella reserva de capitalització que els ha sigut imputada. Este mateix supòsit és aplicable també en el cas de les unions temporals d'empreses.

Emplenament del quadre «Reserva de capitalització» (pàgina 20 bis del model 200)

Els contribuents que apliquen la reserva de capitalització hauran de complimentar este quadre de la forma que es detalla a continuació:

  • En la columna «Dret a reduir la B.I. generat durant el període/pendent d'aplicar a inici del període» haurà de consignar-se les quantitats que van generar dret a reduir la base imposable durant els períodes impositius 2019, 2020 i 2021.

    La «fila 2021(*)» només ha de complimentar-se en els casos en què l'entitat tinga reserves de capitalització dotades en un altre període impositiu iniciat el 2021, però inferior a 12 mesos i previ a l'exercici declarat.

  • En la columna «Reducció BI aplicada» s'haurà de consignar les quantitats que van generar dret a reduir la base imposable durant els períodes impositius 2019, 2020 i 2021, que siguen aplicades durant el període objecte de declaració.

    L'import total de la columna «Reducció BI aplicada» que es recull en la casella [01032], es traslladarà a la casella [01032] de la pàgina 13 del model 200.

  • En la columna «Reducció BI pendent d'aplicar en períodes futurs», s'haurà de consignar les quantitats amb dret a reduir la base imposable generats durant els períodes impositius 2020 i 2021, respectivament, que per insuficiència de base queden pendents d'aplicar per a períodes impositius futurs.

    La casella d'esta columna relativa a les quantitats que van generar dret a reduir la base imposable el 2019, es bloqueja a partir de 2021, ja que segons el que estableix l'article 25.1 de la LIS, en cas d'insuficiència de base imposable per a aplicar la reducció, les quantitats pendents es poden aplicar durant els períodes impositius que finalitzen en els 2 anys immediats i successius al tancament del període impositiu en què s'haja generat el dret a la reducció. Per tant, no poden quedar pendents d'aplicació per a períodes futurs, les quantitats que van generar dret a reduir la base imposable el 2019.

  • En la casella [01140] figurarà l'import de reserva de capitalització que haja sigut dotada en l'exercici.