Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Insuficiència de la base imposable

En el supòsit en què la base imposable siga insuficient per a aplicar la reducció, les quantitats pendents podran ser objecte d'aplicació en els períodes impositius que finalitzen en els 2 anys immediats i successius al tancament del període impositiu en què s'haja generat el dret a la reducció, conjuntament amb la reducció que poguera correspondre, en el seu cas, per aplicació del disposat en este article en el període impositiu corresponent, i amb el límit previst en el paràgraf anterior.

Important:

A l'hora d'aplicar la reducció corresponent a la reserva de capitalització, quan existixen quantitats pendents d'aplicar procedents de períodes anteriors juntament amb la generada en el mateix període, el contribuent podrà aplicar-les en l'ordre que vulga, ja que no hi ha res establit sobre que unes o d'altres hagen d'aplicar-se primer.(Resolució del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) dictada en data 22 de setembre de 2021, en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri).