Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Insuficiència de la base imposable

En el supòsit en què la base imposable siga insuficient per a aplicar la reducció, les quantitats pendents podran ser objecte d'aplicació durant els períodes impositius que finalitzen en els 2 anys immediats i successius al tancament del període impositiu en què s'haja generat el dret a la reducció, conjuntament amb la reducció que poguera correspondre, si escau, per aplicació del que disposa este article durant el període impositiu corresponent, i amb el límit previst en el paràgraf anterior.

Important:

A l'hora d'aplicar la reducció corresponent a la reserva de capitalització, quan existixen quantitats pendents d'aplicar procedents de períodes anteriors juntament amb la generada en el propi període, el contribuent podrà aplicar-les en l'orde que vulga, doncs no hi ha nada establit sobre que unes o altres hagen d'aplicar-se primer. (Resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) dictada en data 22 de setembre de 2021, en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri).