Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisits

Els contribuents que apliquen la reserva de capitalització en tindran de dret una reducció en la base imposable del 10 per cent de l'import de l'increment dels seus fons propis, sempre que complisquen els següents requisits:

 1. Que l'import de l'increment dels fons propis de l'entitat es mantinga durant un termini de 5 anys des del tancament del període impositiu a què corresponga esta reducció, tret de per l'existència de pèrdues comptables en l'entitat.

  L'import de l'esmentat increment vindrà determinat per la diferència positiva entre els fons propis existents al tancament de l'exercici sense incloure els resultats del mateix, i els fons propis existents a l'inici del mateix, sense incloure els resultats de l'exercici anterior, i sense tindre en compte determinats conceptes.

  No obstant això, als efectes de determinar el referit increment, no es tindran en compte com fons propis a l'inici i al final del període impositiu:

  1. Les aportacions dels socis.

  2. Les ampliacions de capital o fons propis per compensació de crèdits.

  3. Les ampliacions de fons propis per operacions amb accions pròpies o de reestructuració.

  4. Les reserves de caràcter legal o estatutari.

  5. Les reserves indisponibles que es doten per aplicació del disposat a l'article 105 del LIS i a l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

  6. Els fons propis que corresponguen a una emissió d'instruments financers compostos.

  7. Els fons propis que es corresponguen amb variacions en actius per impost diferit derivades d'una disminució o augment del tipus de gravamen d'este Impost.

  Estes partides tampoc no es tindran en compte per a determinar el manteniment de l'increment de fons propis en cada període impositiu en què resulte exigible.

  A tindre en compte:

  La reserva de capitalització dotada es tindrà en compte als efectes de determinar el increment dels fons propis i el manteniment de tal increment, d'acord amb l'assenyalat a l'article 25.2 de la LIS.Per tant, la reserva de capitalització dotada formarà part dels fons propis existents a l'inici i al final de l'exercici de la mateixa forma que la resta de partides integrants de tals fons no excloses a efectes de determinar el seu increment i posterior manteniment del mateix.

 2. Que es dote una reserva per l'import de la reducció, que haurà de figurar en el balanç amb absoluta separació i títol apropiat i serà indisponible durant el termini previst en el paràgraf anterior.

  A estos efectes, no s'entendrà que s'ha disposat de la referida reserva, en els següents casos:

  1. Quan el soci o accionista exercisca el seu dret a separar-se de l'entitat.

  2. Quan la reserva s'elimine, totalment o parcialment, com a conseqüència d'operacions a les que resulte d'aplicació el règim fiscal especial establit al Capítol VII del Títol VII del LIS.

  3. Quan l'entitat haja d'aplicar la referida reserva en virtut d'una obligació de caràcter legal.

  Data de comptabilització de la dotació de la reserva de capitalització

  Tenint en compte que només a l'acabament del període impositiu és possible conéixer l'increment de fons propis que s'haja realitzat en l'esmentat període, havent-se per tant generat un increment en les reserves de l'entitat, el compliment formal relatiu a registrar en balanç una reserva qualificada com a indisponible amb absoluta separació i títol separat s'entendrà compliment sempre que la dotació formal de l'esmentada reserva de capitalització es produïsca en el termini legalment previst en la normativa mercantil per a l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici corresponent al període impositiu en què s'aplique la reducció.

  Exemple:

  Pregunta:

  La societat «A» l'exercici econòmic de la qual inclou des d'1 de gener a 31 de desembre, ha experimentat durant l'any 2021 un increment dels seus fons propis i té intenció d'aplicar a l'esmentat exercici el benefici fiscal de la reserva de capitalització.Als efectes de complir els requisits esmentats a l'article 25 del LIS, es planteja en quina data ha de comptabilitzar la dotació de la reserva de capitalització, per a poder aplicar-se la reducció del 10 per cent en la base imposable corresponent a l'exercici 2021.

  Resposta:

  La societat «A» podrà aplicar-se la reducció en la base imposable del període impositiu 2021 (sempre que l'exercici econòmic de l'entitat coincidisca amb l'any natural), en la mesura que a 31 de desembre de 2021 s'haja produït un increment dels fons propis respecte als existents a 1 de gener de 2021 en els termes definits a l'article 25 del LIS, i s'haja produït un increment de reserves.Amb independència que no estiga formalment registrada la reserva de capitalització, podrà aplicar-se la reducció prevista a l'article 25 del LIS en la base imposable del període impositiu 2021, disposant-se del termini previst en la norma mercantil per a l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2021 per a reclassificar la reserva corresponent a la reserva de capitalització, per tal que la mateixa figure en el balanç amb absoluta separació i títol apropiat, encara que l'esmentat compliment formal es realitze en el balanç dels comptes anuals de l'exercici 2022 i no en el de 2021.Esta reserva serà indisponible durant el termini de 5 anys a comptar des del 31 de desembre de 2021.