Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Reserva d'anivellament

Regulació: Article 105 LIS

Les entitats que reunisquen els requisits de l'article 101 de la LIS per a ser considerades petites empreses durant el període impositiu, i apliquen el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 de la LIS, podran aplicar l'incentiu fiscal de la reserva d'anivellament, pel qual poden minorar seu base imposable positiva fins l'1 0 per cent del seu import.

Pot consultar les particularitats de l'aplicació de la reserva d'anivellament, així com el seu emplenament en el model 200, en el Capítol 10 dins de l'apartat dedicat a les entitats de reduïda dimensió.