Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària

Regulació: Article 130 LIS

Les entitats que realitzen la conversió dels actius per impost diferit en els termes establits en els apartats 1 i 2 de l'article 130 del LIS (consulte el següent apartat), podran optar per compensar els esmentats crèdits amb altres deutes de naturalesa tributària de caràcter estatal que el mateix contribuent genere a partir del moment de la conversió, seguint el procediment establit a l'article 69 del RIS.

Emplenament del model 200

En el cas que l'entitat opte per la compensació dels crèdits, haurà de consignar l'import corresponent a l'esmentada compensació en la casella [00506] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200:

  • En el cas que l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de consignar l'import en la casella [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)». En este cas, l'import de la casella [01021] coincidirà amb el de la casella [00506].

  • En el cas que l'entitat tribute davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, haurà de consignar l'import en la casella [01044] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Sr. Forales/Navarra)». L'emplenament d'esta casella es realitzarà a la pàgina 26 del model 200.