Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària

Regulació: Article 130 LIS

Les entitats que realitzen la conversió dels actius per impost diferit en els termes establits en els apartats 1 i 2 de l'article 130 de la LIS (consulte el següent apartat ), podran optar per compensar estos crèdits amb uns altres deutes de naturalesa tributària de caràcter estatal que el propi contribuent genere a partir del moment de la conversió, seguint el procediment establit en l'article 69 del RIS.

Emplenament del model 200

En cas que l'entitat opte per la compensació dels crèdits, haurà de consignar l'import corresponent a esta compensació en la casella [00506] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200:

  • En cas que l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de consignar l'import en la casella [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)». En este cas, l'import de la casella [01021] coincidirà amb el de la casella [00506].

  • En cas que l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés, haurà de consignar l'import en la casella [01044] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)». L'emplenament d'esta casella es realitzarà en la pàgina 26 del model 200.