Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Bonificació per prestació de servicis públics locals

En la casella [00568] «Bonificacions per prestació de servicis (art. 34 LIS de la pàgina 14 del model 200, s'haurà de consignar l'import corresponent a la bonificació regulada en l'article 34 de la LIS  i que s'aplica  sobre la quota íntegra en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació :

  99 per cent.

 • Entitats a les que afecta :

  Les que obtinguen les rendes bonificades.

 • Rendes bonificades :

  Les rendes derivades de la prestació de qualsevol dels servicis compresos en l'article 25.2 o en les lletres a), b) i c) de l'article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, de competències de les entitats locals territorials, municipals i provincials, excepte quan s'exploten pel sistema d'empresa mixta o de capital íntegrament privat.

  També serà aplicable esta bonificació quan els servicis esmentats en el paràgraf anterior, es presten per entitats íntegrament dependents de l'Estat o de les comunitats autònomes.