Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificació per prestació de servicis públics locals

En la casella [00568] «Bonificacions per prestació de serveis (art. 34 LIS de la pàgina 14 del model 200, s'haurà de consignar l'import corresponent a la bonificació regulada a l'article 34 del LIS i que s'aplica sobre la quota íntegra en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació:

  99 per cent.

 • Entitats que afecta:

  Les que obtinguen les rendes bonificades.

 • Rendes bonificades:

  Les rendes derivades de la prestació de qualsevol dels serveis compresos a l'article 25.2 o en les lletres a), b) i c) de l'article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, de competències de les entitats locals territorials, municipals i provincials, excepte quan s'exploten pel sistema d'empresa mixta o de capital íntegrament privat.

  També serà d'aplicació esta bonificació quan els serveis esmentats en el paràgraf anterior, es deixen per entitats íntegrament dependents de l'Estat o de les Comunitats Autònomes.