Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificacions aplicables a les entitats llogateres d'habitatges

En la casella [00576] «Bonificacions entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges (Capítol III Títol VII LIS de la pàgina 14 del model 200, les entitats llogateres d'habitatges, acollides a este règim especial regulat al Capítol II del Títol VII del LIS, aplicaran estes bonificacions en els següents termes:

 • Percentatges de bonificació:

  85 per cent.

 • Rendes bonificades:

  Les rendes derivades de l'arrendament d'habitatges.La renda a bonificar derivada de l'arrendament estarà integrada per a cada habitatge per l'ingrés íntegre obtingut, minorat en els gastos fiscalment deduïbles directament relacionats amb l'obtenció de l'esmentat ingrés i en la part de les despeses generals que corresponguen proporcionalment a l'esmentat ingrés.

  Tractant-se d'habitatges que hagen sigut adquirits en virtut dels contractes d'arrendament financer (Capítol XII del Títol VII del LIS), per a calcular la renda que es bonifica no es tindran en compte les correccions derivades de l'aplicació de l'esmentat règim especial.

 • Base de la bonificació:

  La part de la quota íntegra que corresponga a les rendes bonificades.