Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla

En la casella [00567] «Bonificació per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla (art. 33 LISde la pàgina 14 del model 200, s'haurà de consignar l'import corresponent a la bonificació regulada a l'article 33 del LIS i que s'aplica sobre la quota íntegra en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació:

  50 per cent.

 • Entitats que afecta:

  Entitats que operen efectivament i materialment a Ceuta i Melilla, és a dir, aquelles entitats espanyoles que estiguen domiciliades fiscalment en els esmentats territoris o que operen en ells mitjançant establiment o sucursal, i aquelles entitats estrangeres no residents a Espanya i que operen en els esmentats territoris mitjançant establiment permanent.

 • Rendes bonificades:

  Totes les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.

  S'entendrà per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla aquelles que corresponguen a activitats que determinen en els esmentats territoris el tancament d'un cicle mercantil amb resultats econòmics.

  A estos efectes, es considerarà complit el disposat en el paràgraf anterior en el cas d'arrendament d'immobles situats en estos territoris.

  No s'estimarà que existixen les esmentades circumstàncies quan es tracte d'operacions aïllades d'extracció, fabricació, compra, transport, entrada i eixida de gèneres o efectes en aquells i, en general, quan les operacions no determinen per si soles rendes.

  A tindre en compte:

  Aquelles entitats domiciliades a Ceuta o Melilla que exercisquen l'activitat de exportació de mercaderies fabricades en eixos territoris o adquirits a un fabricant dels esmentats territoris o que les haguera importat prèviament, tenen dret a la bonificació del 50 per cent de la part de quota íntegra corresponent a les rendes derivades de les esmentades operacions, ja que totes elles tanquen un cicle mercantil que determina resultats econòmics als esmentats territoris.

  Una societat que es dedique al transporte per compte d'altri de mercaderies entre Ceuta i la península té dret a la bonificació, ja que l'esmentada activitat tanca cicle econòmic a Ceuta.Si la societat disposa d'un magatzem a la península des del qual envia i rep les mercaderies, sempre que l'esmentat magatzem no siga en realitat una sucursal de l'entitat transportista, podrà aplicar esta bonificació.

 • Aplicació d'esta bonificació

  Als efectes de poder aplicar la bonificació d'este article, tindrà la consideració de renda obtinguda a Ceuta o Melilla, sempre que les entitats tinguen, com a mínim, un lloc fix de negocis en els esmentats territoris, fins a un import de 50.000 euros per persona feta servir amb contracte laboral i a jornada completa que exercisca les seues funcions a Ceuta o Melilla, amb un límit màxim total de 400.000 euros.

  Si s'obtenen rendes superiors a l'esmentat import, s'exigirà per a aplicar la bonificació que s'acredite el tancament a Ceuta o Melilla d'un cicle mercantil que determine resultats econòmics.En el cas d'entitats que formen part d'un grup de societats, estes quantitats es determinaran a nivell del grup.

  També s'entendran obtingudes a Ceuta o Melilla, les rendes procedents del comerç a l'engròs quan esta activitat s'organitze, dirigisca, contracte i facture a través d'un lloc fix de negocis situat en els esmentats territoris que explique en els mateixos amb els mitjans materials i personals necessaris per a això.

  Per a la determinació de la renda imputable a Ceuta i Melilla en el cas de les entitats pesqueres i les de navegació marítima, es tindran en compte els criteris i percentatges específics que s'establixen en els apartats 4 i 5 de l'article 33 del LIS.

  Les entitats espanyoles domiciliades fiscalment a Ceuta i Melilla que tinguen la seua seu de direcció efectiva en els esmentats territoris, així com les entitats estrangeres no residents a Espanya i que operen a Ceuta i Melilla mitjançant establiment permanent que operen efectiva i materialment en els esmentats territoris, durant un termini no inferior a 3 anys, podran aplicar esta bonificació per les rendes obtingudes fora de les esmentades ciutats en els períodes impositius que finalitzen una vegada transcorregut l'esmentat termini quan, almenys, la meitat dels seus actius estiguen situats en aquelles.No obstant això, queden exceptuades del previst en este apartat les rendes que procedisquen de l'arrendament de béns immobles situats fora dels esmentats territoris.