Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla

En la casella [00567] «Bonificació per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla (art. 33 LIS de la pàgina 14 del model 200, s'haurà de consignar l'import corresponent a la bonificació regulada en l'article 33 de la LIS i que s'aplica sobre la quota íntegra en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació :

  50 per cent.

 • Entitats a les que afecta :

  Entitats que operen efectiva i materialment a Ceuta i Melilla, és a dir, aquelles entitats espanyoles que estiguen domiciliades fiscalment en estos territoris o que operen en ells mitjançant establiment o sucursal, i aquelles entitats estrangeres no residents a Espanya i que operen en estos territoris mitjançant establiment permanent.

 • Rendes bonificades :

  Totes les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.

  S'entendrà per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla aquelles que corresponguen a activitats que determinen en estos territoris el tancament d'un cicle mercantil amb resultats econòmics.

  A estos efectes, es considerarà complit el que disposa el paràgraf anterior en el cas d'arrendament d'immobles situats en estos territoris.

  No s'estimarà que mitjancen estes circumstàncies quan es tracti d'operacions aïllades d'extracció, fabricació, compra, transporte, entrada i eixida de gèneres o efectes en aquells i, en general, quan les operacions no determinen per si soles rendes.

  A tindre en compte:

  Aquelles entitats domiciliades a Ceuta o Melilla que exercisquen l'activitat d'exportació de mercaderies fabricades en aquells territoris o adquirits a un fabricant d'estos territoris o que les haguera importat prèviament, tenen dret a la bonificació del 50 per cent de la part de quota íntegra corresponent a les rendes derivades d'estes operacions, ja que totes elles tanquen un cicle mercantil que determina resultats econòmics en els citats territoris.

  Una societat que es dedique al transporte per compte aliè de mercaderies entre Ceuta i la península té dret a la bonificació, ja que esta activitat tanca cicle econòmic a Ceuta. Si la societat disposa d'un magatzem en la península des del qual envia i rep les mercaderies, sempre que el citat magatzem no siga en realitat una sucursal de l'entitat transportista, podrà aplicar esta bonificació.

 • Aplicació d'esta bonificació

  A l'efecte de poder aplicar la bonificació d'este article, tindrà la consideració de renda obtinguda a Ceuta o Melilla, sempre que les entitats posseïsquen, com a mínim, un lloc fix de negocis en estos territoris, fins un import de 50.000 euros per persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa que exercisca les seues funcions a Ceuta o Melilla, amb un límit màxim total de 400.000 euros.

  Si s'obtenen rendes superiors a este import, s'exigirà per a aplicar la bonificació que s'acredite el tancament a Ceuta o Melilla d'un cicle mercantil que determine resultats econòmics. En el cas d'entitats que formen part d'un grup de societats, estes quantitats es determinaran en l'àmbit del grup.

  També s'entendran obtingudes a Ceuta o Melilla, les rendes procedents del comerç a l'engròs quan esta activitat s'organitze, dirigisca, contracte i facture a través d'un lloc fix de negocis situat en estos territoris que compte en els mateixos amb els mitjans materials i personals necessaris per això.

  Per a la determinació de la renda imputable a Ceuta i Melilla en el cas de les entitats pesqueres i les de navegació marítima, es tindran en compte els criteris i percentatges específics que s'establixen en els apartats 4 i 5 de l'article 33 de la LIS.

  Les entitats espanyoles domiciliades fiscalment a Ceuta i Melilla que tinguen la seua seu de direcció efectiva en estos territoris, així com les entitats estrangeres no residents a Espanya i que operen a Ceuta i Melilla mitjançant establiment permanent que operen efectiva i materialment en estos territoris, durant un termini no inferior a 3 anys, podran aplicar esta bonificació per les rendes obtingudes fora d'estes ciutats durant els períodes impositius que finalitzen una vegada transcorregut el citat termini quan, com a mínim, la mitat dels seus actius estiguen situats en aquelles. No obstant això, queden exceptuades del que es preveu en este apartat les rendes que procedisquen de l'arrendament de béns immobles situats fora d'estos territoris.