Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Nota comuna a les bonificacions

L'import que s'ha de consignar a les caselles relatives a les bonificacions a què s'ha fet referència en els apartats anteriors, es calcula aplicant el percentatge de bonificació que en cada cas procedisca a la part de la quota íntegra (casella [00562]):

  • En el cas de les societats cooperatives, eixe import es calcularà aplicant el percentatge de bonificació que en cada cas procedisca a la part de la quota íntegra prèvia (casella [00560]) en relació amb la casella [00566] «Bonificacions Societats Cooperatives (Llei 20/1990)».

  • Les bonificacions aplicables a les empreses navilieres a les Canàries en els termes establits en el article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries (casella [00581]), es calcularan aplicant el percentatge de bonificació corresponent a la part de quota íntegra, minorada en les deduccions per doble imposició, que corresponga a les rendes amb dret a bonificació.

  • Així mateix, segons establix el article 9 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió el Mercat Immobiliari, a les entitats que opten pel règim especial de les SOCIMI, i que tributen per tant un tipus impositiu del 0 per cent, no se'ls aplicarà el règim de deduccions i bonificacions establit als Capítols II, III i IV del Títol VI de la LIS.