Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Nota comú a les bonificacions

L'import que s'ha de consignar en les caselles relatives a les bonificacions a les que s'ha fet referència en els apartats anteriors, es calcula aplicant el percentatge de bonificació que en cada cas procedisca a la part de la quota íntegra (casella [00562]):

  • En el cas de les societats cooperatives, aquell import es calcularà aplicant el percentatge de bonificació que en cada cas procedisca a la part de la quota íntegra prèvia (casella [00560]) en relació amb  la casella [00566] «Bonificacions societats cooperatives (Llei 20/1990)».

  • Les bonificacions aplicables a les empreses navilieres a les Canarias en els termes establits en l'article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias (casella [00581]), es calcularan aplicant el percentatge de bonificació corresponent a la part de quota íntegra, minorada en les deduccions per doble imposició, que corresponga a les rendes amb dret a bonificació.

  • Així mateix, segons establix l'article 9 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió el Mercat Immobiliari, a les entitats que opten  pel règim especial de les SOCIMI, i que tributen per tant a un tipus impositiu del 0 per cent, no se'ls aplicarà el règim de deduccions i bonificacions establit en els Capítols II, III i IV del Títol VI de la LIS.