Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per doble imposició interna generada i aplicada en l'exercici (DT 23a.1 LIS)

Emplenament del model 200

En la casella [01280] «Deducció per doble imposició interna generada i aplicada en l'exercici (DT 23°.1 LIS de la pàgina 14 del model 200, es consignarà l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició interna que conforme al que estableix l'apartat 1 de la disposició transitòria vint-i-tresena de la LIS, el contribuent haja generat i aplicat durant el període impositiu objecte de declaració. L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse de la pàgina 15 del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deduccions doble imposició interna (DT 23a.1 LIS)» (pàgina 15 del model 200)

Els contribuents que apliquen esta deducció per doble imposició interna hauran de complimentar en este quadre el «D.I. interna 2021» de la forma que es detalla a continuació:

 • La fila «D.I. interna 2021» està prevista per a recollir els imports de les deduccions per a evitar la doble imposició interna regulades en l'apartat 1 de la disposició transitòria vint-i-tresena de la LIS generades el 2021, i que van resultar traslladables a períodes impositius posteriors per insuficiència de quota íntegra.

 • En la columna «Deducció generada» es recollirà l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició interna regulades en l'apartat 1 de la  disposició transitòria vint-i-tresena de la LIS generades el 2021.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) de l'import corresponent a l'anterior columna «Deducció generada» que s'aplica en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  A tindre en compte:

  • Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, l'apartat 2 de la disposició addicional quinzena de la LIS establix que els contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, hauran de tindre en compte que l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional previstes en els articles 31, 32 i apartat 11 de l'article 100 de la LIS, així com el d'aquelles deduccions per a evitar la doble imposició a què es referix la disposició transitòria vint-i-tresena d'esta Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent.

  • Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure en la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a l'efecte de determinar l'aplicació del límit establit a la DA 15a de la LIS.

   A estos efectes, amb caràcter previ a l'emplenament d'este quadre «Deduccions doble imposició interna (DT 23a LIS)» (excepte en els posats que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), s'obrirà una finestra de desglosse en la que el contribuent haurà d'indicar si l'import net del volum de negoci durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, com a mínim de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o com a mínim de 60 milions d'euros. L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

   L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 de la LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en unes altres pantalles.

  • En la casella [01280] es recollirà el total dels imports consignats en la columna «Aplicat en esta liquidació» que haurà de traslladar-se a la casella [01280] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» es recollirà la part de la deducció corresponent de la columna «Deducció generada» que no es va incloure en la casella corresponent a la columna «Aplicat en esta liquidació». És a dir, es referix a la part de la deducció que per no haver sigut aplicada en la liquidació del període impositiu objecte de declaració, queda pendent d'aplicar en períodes impositius futurs.