Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per doble imposició interna de períodes anteriors aplicada a l'exercici (article 30 RDLeg.4/2004)

El apartat 4 de la disposició transitòria vint-i-tresena de la LIS establix que les deduccions per doble imposició establides als articles 30, 31 i 32, del RDLeg. 4/2004, segons redacció vigent en els períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, pendents d'aplicar l'entrada en vigor d'esta Llei, així com aquelles deduccions generades per aplicació d'esta Disposició no deduïdes per insuficiència de quota íntegra, podran deduir-se en els períodes impositius següents.

Emplenament del model 200

En aplicació d'este precepte, en la casella [00570] «Deducció per doble imposició interna de períodes anteriors aplicades a l'exercici (art. 30 RDLeg. 4/2004)» de la pàgina 14 del model 200, es consignarà el saldo pendent de deducció per insuficiència de quota íntegra, relatiu a les deduccions per a evitar la doble imposició interna generades en períodes impositius anteriors (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014) d'acord al disposat en el article 30 del RDLeg.4/2004, que haja sigut aplicat pel contribuent en el període objecte de declaració.L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 15 del model 200 que s'explica a continuació.

L'import d'esta deducció es determinarà tenint en compte el tipus de gravamen vigent en el període impositiu en què esta s'aplique.

Emplenament del quadre «Deduccions doble imposició interna RDLeg.4/2004» (pàgina 15 del model 200)

Els contribuents que apliquen esta deducció per doble imposició interna hauran d'emplenar este quadre de la forma que es detalla a continuació:

 • Dins del bloc «D.I. interna exercicis anteriors», les files «D. I. interna 2008», «El Sr. I. interna 2009», «El Sr. I. interna 2010», «El Sr. I. interna 2011», «El Sr. I. interna 2012», «Sr. I. interna 2013» i «Sr. I. interna 2014» estan previstes per a les deduccions per doble imposició interna d'acord amb el disposat a l'article 30 del RDLeg.4/2004, generades el 2008, el 2009, el 2010, el 2011, el 2012, el 2013 i el 2014, respectivament, i que resultaven traslladables a períodes impositius futurs per insuficiència de quota íntegra.

 • A la columna «Deducció pendent» s'haurà de tindre en compte que, si es tracta d'una deducció generada en qualsevol dels períodes impositius anteriors al qual és objecte de liquidació i iniciats el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 o 2014, del bloc «D.I. interna ejerc.anteriors», es consignarà a la respectiva casella d'esta columna el saldo de la corresponent deducció que estava pendent d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de liquidació.En tot cas, l'esmentat saldo ha de ser el relatiu al tipus de gravamen del període impositiu en què es va generar la deducció.

 • Per tant, a la columna «Tipus gravamen/període generació» es farà constar el tipus de gravamen pel qual va tributar el contribuent declarant beneficiari de la deducció en el període impositiu en què esta es va generar.

 • A la columna «2021 Deducció pendent» es recolliran els imports referits a les deduccions pendents d'exercicis anteriors.En el cas en què el tipus de gravamen aplicable pel contribuent beneficiari de la deducció en el període impositiu en què la mateixa es va generar, siga diferent del tipus de gravamen pel que tribute en el període impositiu objecte de liquidació (recollit a la fila «Tipus de Gravamen 2021»), l'import que s'haurà de consignar en esta columna serà el resultant de multiplicar el de la casella corresponent de la columna «Deducció pendent» per la fracció«Tipus de gravamen 2021/Tipus de gravamen període de generació».

  A estos efectes, es recorda que el apartat 4 de la disposició transitòria vint-i-tresena del LIS disposa que, l'import de les deduccions establides en eixa disposició transitòria i als articles 30, 31.1 b) i 32.3 del RDLeg.4/2004, es determinarà tenint en compte el tipus de gravamen vigent en el període impositiu en què s'aplique.

  A tindre en compte:

  En general, el tipus de gravamen corresponent a l'exercici El 2021 s'obtindrà dividint l'import de la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200 entre l'import de la casella [00552] «Base Imposable» de la pàgina 13 del model 200.

  Si el tipus de gravamen del període de liquidació i el tipus de gravamen del període de generació són iguals, l'import consignat a la columna «Deducció pendent» serà igual al que es consigne a la casella corresponent de la columna «2021 deducció pendent».

 • A la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) de l'import corresponent de la columna «2021 deducció pendent» que s'aplica en la liquidació del període impositiu objecte de declaració.

  A tindre en compte:

  • En complimentar esta columna s'haurà de tindre en compte que l'aplicació d'esta deducció té com límit l'import de la quota íntegra que figura a la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200.

   Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, el apartat 2 de la disposició addicional quinzena del LIS establix que els contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, hauran de tindre en compte que l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional previstes als articles 31, 32 i apartat 11 de l'article 100 del LIS, així com el d'aquelles deduccions per a evitar la doble imposició a què es referix la disposició transitòria vint-i-tresena d'esta Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent.

  • Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació del límit establit en la DONA 15a del LIS.

   A estos efectes, amb caràcter previ a l'emplenament d'este quadre «Deduccions doble imposició interna RDLeg.4/2004» (excepte en els supòsits que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), s'obrirà una finestra de desglossament en la que el contribuent haurà d'indicar si el import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

   L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 del LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

  • El sumatori de les caselles que componen esta columna es recollirà en la casella [00570] i haurà de traslladar-se a la casella [00570] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • A la columna d'emplenament «Arracada d'aplicació en períodes futurs» es recollirà la part de deducció corresponent de la columna «2021 deducció pendent» que no s'haja traslladat a la columna «Aplicat en esta liquidació». És a dir, es referix a la part de la deducció que per no haver sigut aplicada en la liquidació del període impositiu objecte de declaració, queda pendent d'aplicar en períodes impositius futurs.

  A tindre en compte:

  Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, no es poden generar deduccions per a evitar la doble imposició interna, a causa que la nova normativa de l'Impost sobre Societats establix un únic règim d'exempció per als dividends i plusvàlues derivades de participacions en el capital per a entitats residents i no residents en territori espanyol.

  No obstant això, per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, segons el disposat en el apartat 4 de la disposició transitòria vint-i-tresena del LIS, podran aplicar-se les deduccions per doble imposició establides als articles 30, 31 i 32 del RDLeg.4/2004, generades en períodes impositius iniciats abans d'1 de gener de 2015, pendents d'aplicar en el primer període impositiu iniciat a partir d'eixa data.

  Per tant, en este apartat de «Deduccions per doble imposició interna RDLeg.4/2004», s'haurà de consignar els imports de les esmentades deduccions que han pogut o puguen traslladar-se a períodes impositiu futurs.