Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per doble imposició interna de períodes anteriors aplicada a l'exercici (DT 23é.1 LIS)

El apartat 1 de la disposició transitòria vint-i-tresena de la LIS establix un règim transitori per a determinar la deducció per a evitar la doble imposició interna sobre dividends obtinguts per la participació en el capital o en els fons propis d'entitats residents en territori espanyol, adquirides en períodes impositius abans de l'1 de gener de 2015.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en l'apartat 1 de la disposició transitòria vint-i-tresena del LIS, en la casella [01344] «Deducció per doble imposició interna de períodes anteriors aplicada a l'exercici (DT 23a.1 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, es consignarà el saldo pendent de deducció per insuficiència de quota íntegra, corresponent a les deduccions per a evitar la doble imposició interna a què fa referència l'apartat 1 de la disposició transitòria vint-i-tresena del LIS generades en períodes impositius anteriors a 1 de gener de 2015, que haja sigut aplicat pel contribuent en el període impositiu objecte de declaració.L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 15 del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deduccions doble imposició interna (DT 23é.1 LIS)» (pàgina 15 del model 200)

Els contribuents que apliquen esta deducció per doble imposició interna hauran d'emplenar en este quadre el bloc «D.I. interna exercicis anteriors» de la forma que es detalla a continuació:

 • Les files «D.I. interna 2015», «D.I. interna 2016», «D.I. interna 2017», «D.I. interna 2018», «D.I. interna 2019» i «D.I. interna 2020», estan previstes per a recollir els imports de les deduccions per a evitar la doble imposició interna regulada en la disposició transitòria vint-i-tresena del LIS generades el 2015, el 2016, el 2017, el 2018, el 2019 i el 2020, i que van resultar traslladables a períodes impositius posteriors per insuficiència de quota íntegra.

  La fila «D.I. interna 2021(*)» només s'ha de complimentar si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • A la columna «Deducció pendent» s'haurà de tindre en compte que, si es tracta d'una deducció generada en qualsevol dels períodes impositius anteriors al qual és objecte de liquidació i iniciats el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 o 2021 del bloc «D.I. interna exercicis anteriors», es consignarà a la respectiva casella d'esta columna el saldo de la corresponent deducció que estava pendent d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de liquidació.

  En tot cas, l'esmentat saldo ha de ser el corresponent a aplicar el tipus de gravamen del període impositiu en què es va generar la deducció.

 • Per tant, a la columna «Tipus gravamen/període generació» es farà constar el tipus de gravamen pel qual va tributar l'entitat declarant i beneficiària de la deducció en el període en què la mateixa es va generar.Esta columna no existix per als supòsits en què el període impositiu de generació de la deducció es corresponga amb el període impositiu de la liquidació.

 • A la columna «2021 deducció pendent» s'haurà de recollir els imports referits a les deduccions pendents d'exercicis anteriors.En el cas en què el tipus de gravamen aplicable pel contribuent beneficiari de la deducció en el període impositiu en què la mateixa es va generar, siga diferent del tipus de gravamen pel que tribute en el període impositiu objecte de liquidació (recollit a la fila «Tipus de Gravamen 2021»), l'import que s'haurà de consignar en esta columna serà el resultant de multiplicar el de la casella corresponent de la columna «Deducció pendent» per la fracció «Tipus de gravamen 2021/Tipus de gravamen període de generació».

  En general, el tipus de gravamen corresponent a l'exercici El 2021 s'obtindrà dividint l'import de la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200 entre l'import de la casella [00552] «Base Imposable» de la pàgina 13 del model 200.

  Si el tipus de gravamen del període impositiu objecte de liquidació i el tipus de gravamen del període de generació són iguals, l'import consignat a la columna «Deducció pendent» serà igual al que es consigne a la casella corresponent de la columna «2021 deducció pendent».

 • A la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) de l'import corresponent a l'anterior columna «2021 deducció pendent» que s'aplica en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  A tindre en compte:

  • En complimentar esta columna s'haurà de tindre en compte que l'aplicació d'esta deducció té com límit l'import de la quota íntegra que figura a la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200.

   Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, el apartat 2 de la disposició addicional quinzena del LIS establix que els contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, hauran de tindre en compte que l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional previstes als articles 31, 32 i apartat 11 de l'article 100 del LIS, així com el d'aquelles deduccions per a evitar la doble imposició a què es referix la disposició transitòria vint-i-tresena d'esta Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent.

  • Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació del límit establit en la DONA 15a del LIS.

   A estos efectes, amb caràcter previ a l'emplenament d'este quadre «Deduccions doble imposició interna (DT 23é LIS)» (excepte en els supòsits que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), s'obrirà una finestra de desglossament en la que el contribuent haurà d'indicar si el import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

   L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 del LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

  • En la casella [01344] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en esta liquidació» que s'haurà de traslladar a la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • A la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs» es recollirà la part de la deducció corresponent de la columna «2021 deducció pendent» que no es va incloure a la casella corresponent a la columna «Aplicat en esta liquidació». És a dir, es referix a la part de la deducció que per no haver sigut aplicada en la liquidació del període impositiu objecte de declaració, queda pendent d'aplicar en períodes impositius futurs.