Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

Conforme a l'establit als articles 31 i 32 de la LIS, en la casella [00573] «Deducció per doble imposició internacional generada i aplicada a l'exercici (arts.31 i 32 LIS)», es consignarà l'import d'estes deduccions per a evitar la doble imposició internacional que el contribuent haja generat i aplicat en el període objecte de declaració.L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 16 del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deduccions doble imposició internacional LIS» (pàgina 16 del model 200)

Els contribuents que apliquen les deduccions per doble imposició internacional regulades als articles 31 i 32 del LIS, hauran d'emplenar en este quadre el bloc «VAIG DONAR Internacional 2021» en el qual hauran de consignar els imports de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional a les que es referixen els articles 31 i 32 del LIS generades en el període impositiu de declaració, de la forma en què es detalla a continuació:

 • A la columna «Deducció generada» es recollirà l'import de les deduccions per doble imposició internacional jurídica i econòmica (articles 31 i 32 del LIS) generades el 2021.

 • A la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) dels imports consignats a l'anterior columna «Deducció generada» relatius a les deduccions per doble imposició internacional jurídica i econòmica, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  A tindre en compte:

  • Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, el apartat 2 de la disposició addicional quinzena del LIS establix que els contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, hauran de tindre en compte que l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional previstes als articles 31, 32 i apartat 11 de l'article 100 del LIS, així com el d'aquelles deduccions per a evitar la doble imposició a què es referix la disposició transitòria vint-i-tresena d'esta Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent.

  • Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació del límit establit en la DONA 15a del LIS.

   A estos efectes, amb caràcter previ a l'emplenament d'este quadre «Deduccions doble imposició internacional LIS» (excepte en els supòsits que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), s'obrirà una finestra de desglossament en la que el contribuent haurà d'indicar si l'importe net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

   L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 del LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

  • En la casella [00573] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en esta liquidació» que s'haurà de traslladar a la casella [00573] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • A la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs» es recollirà la part de les deduccions de la columna «Deducció generada» que no es van incloure a les caselles corresponent a la columna «Aplicat en esta liquidació». És a dir, es referix a la part de les deduccions que per no haver sigut aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració, queda pendent d'aplicar en períodes impositius futurs.