Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Doble imposició internacional econòmica: dividends i participacions en beneficis

L'article 32 de la LIS regula esta deducció per doble imposició internacional amb la que es tracta d'evitar la doble imposició internacional que sorgix en els casos en què una societat matriu resident en territori espanyol percep dividends o participacions en beneficis de les seues entitats filials residents a l'estranger, i el benefici obtingut ha tributat en el territori de la filial i posteriorment, es grava en territori de la societat matriu quan el rep.

A estos efectes, l'article 32 de la LIS establix que esta deducció s'aplicarà quan en la base imposable es computen dividends o participacions en beneficis pagats per una entitat no resident en territori espanyol.

L'import d'esta deducció serà l'impost efectivament pagat per l'entitat no resident en territori espanyol respecte dels beneficis amb càrrec als quals s'abonen els dividends, en la quantia corresponent de tals dividends, sempre que esta quantia s'incloga en la base imposable del contribuent.

Per a l'aplicació d'esta deducció serà necessari el compliment dels següents requisits :

  1. Que la participació directa o indirecta en el capital de l'entitat no resident siga, com a mínim, del 5 per cent, o bé que el valor d'adquisició de la participació siga superior a 20 milions d'euros (este últim requisit només és aplicable per un període de 5 anys a les participacions adquirides durant els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l'1 de gener de 2021).

  2. Que la participació s'haguera posseït de manera ininterrompuda durant l'any anterior al dia en què siga exigible el benefici que es distribuïsca o, si no, que es mantinga durant el temps que siga necessari per a completar un any. Per al còmput del termini es tindrà també en compte el període en què la participació haja sigut posseïda ininterrompudament per unes altres entitats que reunisquen les circumstàncies a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç per a formar part del mateix grup de societats, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

En cas de distribució de reserves s'atendrà a la designació continguda en l'acord social i, si no, es consideraran aplicades les últimes quantitats abonades a estes reserves.

Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis, els derivats dels valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, independentment de la seua consideració comptable.

Esta deducció no s'aplicarà en relació amb els dividends o participacions en beneficis rebuts import del qual haja de ser objecte d'entrega a una altra entitat amb motiu d'un contracte que veure's sobre els valors dels que aquells procedixen, registrant una despesa a este efecte. L'entitat receptora d'este import podrà aplicar esta deducció en la mesura en què conserve el registre comptable d'estos valors i estos complisquen les condicions establides per això.

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien fins el 31 de desembre de 2016, la renda negativa obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat que haguera sigut prèviament transmesa per una altra entitat que reunisca les circumstàncies a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç per a formar part d'un mateix grup de societats amb el contribuent, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, es minorarà en l'import de la renda positiva obtinguda en la transmissió precedent i a la que s'haguera aplicat un règim d'exempció.