Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Doble imposició internacional jurídica:Impost suportat pel contribuent

El article 31 de la LIS regula esta deducció per doble imposició internacional que s'aplica sobre les rendes positives obtingudes i gravades a l'estranger per entitats residents en territori espanyol.

En el supòsit en què les esmentades rendes tributen al país on s'han obtingut i posteriorment, en integrar-se a la base imposable del contribuent, tributen per l'Impost sobre Societats en territori espanyol, es produïx una doble imposició, que es tracta d'evitar amb l'aplicació d'esta deducció.

A estos efectes, el article 31 del LIS establix que quan en la base imposable del contribuent s'integren rendes positives (a partir d'1 de gener de 2017, només positives) obtingudes i gravades a l'estranger, es deduirà de la quota íntegra la menor de les dues quantitats següents:

  1. L'import efectiu del satisfet a l'estranger per raó del gravamen de naturalesa idèntica o anàloga a este Impost.

    No es deduiran els impostos no pagats en virtut d'exempció, bonificació o qualsevol altre benefici fiscal.

    Sent d'aplicació un conveni per a evitar la doble imposició, la deducció no podrà excedir de l'impost que corresponga segons aquell.

  2. L'import de la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per les esmentades rendes si s'hagueren obtingut en territori espanyol.

    A tindre en compte:

    En la determinació d'este import s'haurà de tindre en compte, en el seu cas, la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles regulada a l'article 23 del LIS.

En conseqüència, s'integrarà a la base imposable la totalitat de l'impost satisfet a l'estranger, encara que part del mateix no siga deduïble en la quota íntegra.

Tindrà la consideració de despesa deduïble aquella part de l'import de l'impost satisfet a l'estranger que no siga objecte de deducció en la quota íntegra per aplicació de l'assenyalat en l'apartat anterior, sempre que es corresponga amb la realització d'activitats econòmiques a l'estranger.

En el cas que el contribuent haja obtingut en el període impositiu diverses rendes de l'estranger, la deducció es realitzarà agrupant les procedents d'un mateix país tret de les rendes d'establiments permanents, que es computaran aïlladament per cadascun d'estos.

La determinació de les rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent es realitzarà d'acord amb l'establit a l'article 22.5 del LIS.

A continuació, per a una millor comprensió de l'aplicació de la deducció per doble imposició internacional jurídica, vegeu-se el següent presumpte pràctic.

Exemple:

L'entitat declarant, resident en Espanya, que tributa al tipus general de l'impost, ha realitzat durant 2021 operacions en un país estranger «X», sense mediació d'establiment permanent, per les quals ha obtingut unes rendes positives per import equivalent a 12.000 euros.L'impost equivalent a l'Impost sobre Societats, pagat a l'estranger per les esmentades rendes, va ascendir al contravalor de 5.000 euros.

La declarant calcula la deducció per doble imposició internacional de la següent manera:

Rendes positives:12.000

Més:

Impost pagat a l'estranger:5.000

Base de càlcul:17.000

Quota equivalent (25% s/ 17.000):4.250

Deducció aplicable:4.250 (la menor entre 4.250 i 5.000)

Reflectint les dades anteriors en l'esquema de determinació de la deducció per doble imposició internacional:

País/Establiment
permanent
Rendes positives (R)Impost
estranger (E)
B = R + E
Base càlcul
C = B x tipus
Quota equivalent
Deducció aplicable
(la menor entre E i C)
País «X» 12.000 5.000 17.000 4.250 4.250

Nota: Segons el disposat a l'article 31.2 del LIS, tindrà la consideració de despesa deduïble aquella part de l'import de l'impost satisfet a l'estranger que no siga objecte de deducció en la quota íntegra per aplicació de l'assenyalat en l'apartat 1 de l'esmentat article, sempre que es corresponga amb la realització d'activitats econòmiques a l'estranger.Per tant, en este exemple:

Despesa deduïble:5.000 - 4.250 = 750