Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Nota comú a les deduccions dels articles 31 i 32 de la LIS

La deducció de l'article 32 de la LIS és compatible amb la deducció de l'article 31 d'esta Llei respecte dels dividends o participacions en els beneficis, amb el límit conjunt de deduïbilitat de la quota íntegra que correspondria pagar a Espanya per estes rendes si s'hagueren obtingut en territori espanyol. Per a calcular esta quota íntegra els dividends o participacions en els beneficis es reduiran en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a estes participacions. Esta reducció no es practicarà en el cas dels dividends o participacions en els beneficis en els que concórreguen les circumstàncies establides en l'article 21.11 de la LIS. L'excés sobre este límit no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble, sense perjudici del que estableix l'article 31.2 de la LIS.

En cas d'insuficiència de quota íntegra per a aplicar les deduccions dels articles 31 i 32 de la LIS, estes podran deduir-se durant els períodes impositius següents.

L'Administració té dret a comprovar estes deduccions per doble imposició aplicades o pendents d'aplicar. Este dret prescriurà als 10 anys a comptar des de l'endemà a aquell en què finalitze el termini establit per a presentar la declaració o autoliquidació corresponent al període impositiu en què es va generar el dret a la seua aplicació.

Transcorregut este termini, el contribuent haurà d'acreditar les deduccions de la qual aplicació pretenga, mitjançant l'exhibició de la liquidació o autoliquidació i la comptabilitat, amb acreditació del seu depòsit durant el citat termini en el Registre Mercantil.

Exemple:

La societat anònima «X», resident en territori espanyol, període impositiu del qual net del volum de negoci haguda durant el període impositiu immediatament anterior és inferior a 40 milions d'euros, i que tributa al tipus general de l'impost, té el 100 per cent del capital de la Societat «Z», no resident.

Durant 2021, en què no ha tingut participació alguna en cap altra entitat no resident, i que no es va acollir a la tributació pels gravàmens especials de les disposicions addicionals quinzena i dissetena del RDLeg. 4/2004, la  societat «X» ha percebut uns dividends nets per un import equivalent a 7.200 euros, havent tributat al país d'origen a un tipus del 10 per cent. Es coneix que la Societat «Z» ha tributat en el seu país a un tipus efectiu del 20 per cent.

 • Import satisfet a l'estranger pel dividend.

  x - 0,1x = 7.200; x = 8.000

  Per tant, la tributació a l'estranger ha sigut de 800

 • Impost efectivament satisfet a l'estranger per la Societat «Z» respecte dels beneficis amb càrrec als quals s'han pagat els dividends.

  i - 0,2y = 8.000; i = 10.000

  Per tant, l'impost pagat per la Societat «Z» ha ascendit a 2000

Càlcul de les deduccions:

 • DI jurídica: impost suportat pel contribuent (art. 31 LIS)

  La menor entre:

  1. Import efectiu del satisfet a l'estranger: 800
  2. Quota íntegra que correspondria pagar a Espanya: 2000 (8.000 x 0,25)

  A incloure en les caselles [00163] i [00165]: 800

 • DI econòmica: dividends i participacions en beneficis (art. 32 LIS): 2000

  A incloure en les caselles [00167] i [00169]: 2000

Límit de les dues deduccions:

Quota íntegra que correspondria pagar a Espanya si les rendes s'hagueren obtingut en territori espanyol:

10.000 x 0,25 = 2.500

Rendes que han d'incloure's en la base imposable de la societat anònima «X »: 10.000

Total deduccions arts. 31 i 32 LIS: 2.500

A consignar en la casella [00573]: 2.500

Nota : En este exemple, s'haurà de tindre en compte que per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, l'apartat 2 de la disposició addicional quinzena de la LIS establix que per als contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional previstes en els articles 31, 32 i apartat 11 de l'article 100 de la LIS, així com el d'aquelles deduccions per a evitar la doble imposició a què es referix la disposició transitòria vint-i-tresena d'esta Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent