Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Nota comuna a les deduccions dels articles 31 i 32 del LIS

La deducció de l'article 32 de la LIS és compatible amb la deducció de l'article 31 de l'esmentada Llei respecte dels dividends o participacions en els beneficis, amb el límit conjunt de deducibilidad de la quota íntegra que correspondria pagar a Espanya per estes rendes si s'hagueren obtingut en territori espanyol.Per a calcular l'esmentada quota íntegra els dividends o participacions en els beneficis es reduiran en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions.Esta reducció no es practicarà en el cas dels dividends o participacions en els beneficis en els quals es presenten les circumstàncies establides a l'article 21.11 del LIS.El excés sobre l'esmentat límit no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble, sense perjudici de l'establit a l'article 31.2 del LIS.

En cas d'insuficiència de quota íntegra per a aplicar les deduccions dels articles 31 i 32 del LIS, estes podran deduir-se en els períodes impositius següents.

L'Administració té dret a comprovar estes deduccions per doble imposició aplicades o pendents d'aplicar.Este dret prescriurà als 10 anys a comptar des de l'endemà aquell en què finalitze el termini establit per a presentar la declaració o autoliquidació corresponent al període impositiu en què es va generar el dret a la seua aplicació.

Transcorregut l'esmentat termini, el contribuent haurà d'acreditar les deduccions l'aplicació de les quals pretenga, mitjançant l'exhibició de la liquidació o autoliquidació i la comptabilitat, amb acreditació del seu depòsit durant l'esmentat termini al Registre Mercantil.

Exemple:

La Societat Anònima «X» resident en territori espanyol, el període impositiu net de la xifra de negocis haguda de la qual en el període impositiu immediat anterior és inferior a 40 milions d'euros, i que tributa al tipus general de l'impost, té el 100 per cent del capital de la Societat «Z», no resident.

Durant 2021, que no ha tingut cap participació en cap altra entitat no resident, i que no es va acollir a la tributació pels gravàmens especials de les disposicions addicionals quinzena i dissetena del RDLeg.4/2004, la societat «X» ha percebut uns dividends nets per un import equivalent a 7.200 euros, havent tributat al país d'origen a un tipus del 10 per cent.Es coneix que la Societat «Z» ha tributat al seu país a un tipus efectiu del 20 per cent.

 • Import satisfet a l'estranger pel dividend.

  x - 0,1x = 7.200;x = 8.000

  Per tant, la tributació a l'estranger ha sigut de 800

 • Impost efectivament satisfet a l'estranger per la Societat «Z» respecte dels beneficis amb càrrec als quals s'han pagat els dividends.

  i - 0,2y = 8.000;y = 10.000

  Per tant, l'impost pagat per la Societat «Z» ha ascendit a 2.000

Càlcul de les deduccions:

 • DIGUES jurídica:impost suportat pel contribuent (art. 31 LIS)

  La menor entre:

  1. Import efectiu del satisfet a l'estranger:800
  2. Quota íntegra que correspondria pagar a Espanya:2.000 (8.000 x 0,25)

  A incloure a les caselles [00163] i [00165]:800

 • DIGUES econòmica:dividends i participacions en beneficis (art. 32 LIS):2.000

  A incloure a les caselles [00167] i [00169]:2.000

Límit de les dues deduccions:

Quota íntegra que correspondria pagar a Espanya si les rendes s'hagueren obtingut en territori espanyol:

10.000 x 0,25 = 2.500

Rendes que s'han d'incloure en la base imposable de la Societat Anònima «X»:10.000

Total deduccions arts.31 i 32 LIS:2.500

A consignar a la casella [00573]:2.500

Nota:En este exemple, s'haurà de tindre en compte que per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, l'apartat 2 de la disposició addicional quinzena del LIS establix que per als contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional previstes als articles 31, 32 i apartat 11 de l'article 100 del LIS, així com el d'aquelles deduccions per a evitar la doble imposició a què es referix la disposició transitòria vintena tercera d'este Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent