Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions per doble imposició internacional de períodes anteriors aplicada en l'exercici (articles 31 i 32 RDLeg. 4/2004)

Emplenament del model 200

Segons el que estableix l'apartat 4 de la disposició transitòria vint-i-tresena de la LIS, en la casella [00572] «Deduccions per doble imposició internacional de períodes anteriors aplicada en l'exercici (art. 31 i 32  RDLeg. 4/2004)», es consignarà el saldo pendent de deducció per insuficiència de quota íntegra, relatiu a les deduccions per a evitar la doble imposició internacional generades en períodes impositius anteriors (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014) d'acord amb el que disposen els articles 31 i 32 del RDLeg. 4/2004, que haja sigut aplicat pel contribuent durant el període objecte de declaració. L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse de la pàgina 16 del model 200 que s'explica a continuació.

L'import d'esta deducció es determinarà tenint en compte el tipus de gravamen vigent durant el període impositiu en què esta s'aplique.

Emplenament del quadre «Deduccions doble imposició internacional RDLeg. 4/2004» (pàgina 16 del model 200)

Els contribuents que apliquen estes deduccions per doble imposició interna hauran de complimentar este quadre en el que hauran de consignar els imports de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional, generades en els exercicis 2005 a 2014, i que han pogut o poden traslladar-se a períodes impositius futurs, de la manera com es detalla a continuació:

 • Dins del bloc «D.I. intern exercicis anteriors», les files «D. I. internacional 2005» a «D. I. internacional 2014», estan previstes per a les deduccions per doble imposició internacional d'acord amb el que estableixen els articles 31 i 32 del RDLeg. 4/2004 generades des de 2005 fins 2014, respectivament, i que van resultar traslladables a períodes impositius posteriors per insuficiència de quota íntegra.

 • En la columna «Deducció pendent» s'haurà de tindre en compte que, si es tracta d'una deducció generada en qualsevol dels períodes impositius anteriors al que és objecte de liquidació i iniciats el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 o 2014, del bloc «D.I. internac. ejerc. anteriors», es consignarà en la respectiva casella d'esta columna el saldo de la corresponent deducció que estava pendent d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de liquidació. Si més no, este saldo ha de ser el relatiu al tipus de gravamen del període impositiu en què es va generar la deducció.

 • En la columna «Tipus gravamen/període generació» es recollirà el tipus de gravamen pel qual va tributar el contribuent declarant, beneficiari de la deducció, durant el període impositiu en què es va generar esta. Esta columna no existix per als casos en què el període impositiu de generació de la deducció siga el període impositiu objecte de liquidació.

 • En la columna «2021 Deducció pendent» es recolliran els imports referits a les deduccions pendents d'exercicis anteriors. En el cas en què el tipus de gravamen aplicable pel contribuent beneficiari de la deducció durant el període impositiu en què la mateixa es va generar, siga diferent del tipus de gravamen pel qual tribute durant el període impositiu objecte de liquidació (recollit en la fila «Tipus de gravamen 2021 »), l'import que s'haurà de consignar en esta columna serà el resultant de multiplicar el de la casella corresponent de la columna «Deducció pendent» per la fracció «Tipus de gravamen 2021/Tipus de gravamen període de generació».

  A estos efectes, es recorda que en l'apartat 4 de la disposició transitòria vint-i-tresena de la LIS, segons el qual l'import de les deduccions establides en esta disposició i en els articles 30, 31.1.b) i 32.3 del RDLeg. 4/2004 es determinarà tenint en compte el tipus de gravamen vigent durant el període impositiu en què esta s'aplique.

  A tindre en compte:

  En general, el tipus de gravamen corresponent a l'exercici 2021 s'obtindrà dividint l'import de la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200 entre l'import de la casella [00552] «Base imposable» de la pàgina 13 del model 200.

  En el cas de generació de la deducció conforme a l'article 31.1.a) del RDLeg. 4/2004 o, en el cas d'haver-se generat conforme a l'article 31.1.b) del RDLeg. 4/2004 només quan el tipus de gravamen del període impositiu de generació siga igual al del període impositiu objecte de liquidació, l'import consignat en la columna «Deducció pendent» serà igual al que es consigne en la casella corresponent de la columna «2021 deducció pendent».

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) de l'import corresponent de l'anterior columna «2021 deducció pendent» que s'aplica en la liquidació del període impositiu objecte de liquidació.

  A tindre en compte:

  • L'aplicació d'esta deducció té com a límit l'import de la quota íntegra que figura en la casella [00562] de la pàgina 14 del model 200.

   A estos efectes, segons el que disposa l'apartat 2 de la disposició addicional quinzena de la LIS, en períodes iniciats a partir d'1 de gener de 2016, per als contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, este import no podrà excedir el 50 per cent de la quota íntegra del contribuent.

  • Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure en la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a l'efecte de determinar l'aplicació del límit establit a la DA 15a de la LIS.

   A estos efectes, amb caràcter previ a l'emplenament d'este quadre «Deduccions doble imposició internacional (RDLeg. 4/2004)» (excepte en els posats que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), s'obrirà una finestra de desglosse en la que el contribuent haurà d'indicar si l'import net del volum de negoci durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, com a mínim de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o com a mínim de 60 milions d'euros. L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

   L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 de la LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en unes altres pantalles.

  • En la casella [00572] es recollirà el total dels imports consignats en la columna «Aplicat en esta liquidació», que haurà de traslladar-se a la casella [00572] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • La columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» s'utilitza per a recollir la part de la deducció corresponent de la columna «2021 deducció pendent» que no es va incloure en la casella corresponent de la seua columna següent. És a dir, es referix a la part de la deducció que per no haver sigut aplicada en la liquidació del període impositiu objecte de declaració, queda pendent d'aplicar en períodes impositius futurs.