Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per doble imposició internacional de períodes anteriors aplicada a l'exercici (articles 31 i 32 LIS)

Emplenament del model 200

En la casella [00571] «Deducció per doble imposició internacional de períodes anteriors aplicada a l'exercici (arts.31 y 32 LIS, es consignarà el saldo pendent de deducció per insuficiència de quota íntegra, relatiu a les deduccions per a evitar la doble imposició internacional dels articles 31 i 32 del LIS, generades en els períodes impositius 2015 a 2020 o en un període impositiu anterior iniciat el 2021 i que el contribuent aplique en el període objecte de declaració.L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 16 del model 200 que s'explica a continuació.

Els contribuents que apliquen estes deduccions per doble imposició internacional, hauran de complimentar este quadre en el qual consignaran els imports de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional a les quals es referixen els articles 31 i 32 del LIS generades en els períodes impositius 2015, 2016, 2017, les 2018, 2019, 2020 i 2021(*), que han pogut o poden traslladar-se a períodes impositius futurs per insuficiència de quota, de la forma en què es detalla a continuació.

Emplenament del quadre «Deduccions doble imposició internacional LIS» (pàgina 16 del model 200)

 • Dins del bloc «D.I. internacional períodes anteriors», les files «D.I. internacional 2015» a «D.I. internacional 2020», estan previstes per a recollir els imports de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional, regulades als articles 31 i 32 del LIS generades des de 2015 fins a 2020, i que van resultar traslladables a períodes impositius posteriors per insuficiència de quota íntegra.

  La fila «D.I. interna 2021(*)» només s'ha de complimentar si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • A la columna «Deducció pendent» s'haurà de tindre en compte que, si es tracta d'una deducció generada en qualsevol dels períodes impositius anteriors al que és objecte de liquidació i iniciats el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021(*), del bloc «D.I. internac.períodes anteriors», es consignarà a la respectiva casella d'esta columna el saldo de la corresponent deducció que estava pendent d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de liquidació.En tot cas, l'esmentat saldo ha de ser el corresponent a aplicar el tipus de gravamen del període impositiu en què es va generar la deducció.

 • A la columna «Tipus gravamen/període generació» es farà constar el tipus de gravamen pel qual va tributar l'entitat declarant i beneficiària de la deducció en el període en què la mateixa es va generar.Esta columna no existix per als supòsits en què el període impositiu de generació de la deducció es corresponga amb el període impositiu de la liquidació.

 • A la columna «2021 deducció pendent» s'haurà de recollir els imports referits a les deduccions pendents de períodes anteriors.En el cas en què el tipus de gravamen aplicable pel contribuent beneficiari de la deducció en el període impositiu en què la mateixa es va generar, siga diferent del tipus de gravamen pel qual tribute en el període impositiu objecte de liquidació (recollit a la fila «Tipus de Gravamen 2021»), l'import que s'haurà de consignar en esta columna serà el resultant de multiplicar el de la casella corresponent de la columna «Deducció pendent» per la fracció «Tipus de gravamen 2021/Tipus de gravamen període de generació».

  A tindre en compte:

  En general, el tipus de gravamen corresponent a l'exercici 2021 s'obtindrà dividint l'import de la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200 entre l'import de la casella [00552] «Base Imposable» de la pàgina 13 del model 200.

  Si el tipus de gravamen 2021 i el tipus de gravamen període de generació són iguals, l'import consignat a la columna «Deducció pendent» serà igual al que es consigne a la casella corresponent de la columna «2021 deducció pendent».

 • A la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) de l'import corresponent a l'anterior columna «2021 deducció pendent» que s'aplica en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  A tindre en compte:

  • Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, l'apartat 2 de la disposició addicional quinzena del LIS establix que els contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, hauran de tindre en compte que l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional previstes als articles 31, 32 i apartat 11 de l'article 100 del LIS, així com el d'aquelles deduccions per a evitar la doble imposició a què es referix la disposició transitòria vint-i-tresena d'esta Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent.

  • Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació del límit establit en la DONA 15a del LIS.

   A estos efectes, amb caràcter previ a l'emplenament d'este quadre «Deduccions doble imposició internacional LIS» (excepte en els supòsits que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), s'obrirà una finestra de desglossament en la que el contribuent haurà d'indicar si el import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

   L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 del LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

  • En la casella [00571] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en esta liquidació», que s'haurà de traslladar a la casella [00571] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • A la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs» es recollirà la part de la deducció corresponent de la columna «2021 deducció pendent» que no es va incloure a la casella corresponent a la columna «Aplicat en esta liquidació». És a dir, es referix a la part de la deducció que per no haver sigut aplicada en la liquidació del període impositiu objecte de declaració, queda pendent d'aplicar en períodes impositius futurs.