Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Regulació: Articles 16 i 17 Llei 49/2002

Podran aplicar esta deducció les entitats que realitzen donatius, donacions i aportacions a favor de les següents entitats :

  1. Les entitats sense fins lucratius a les que siga aplicable el règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002.

  2. L'Estat, les comunitats autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l'Estat i les entitats autònomes de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les Entitats Locals.

  3. Les universitats públiques i els col·legis majors adscrits a les mateixes.

  4. L'Institut Cervantes , el Institut Ramon Llull i les altres institucions amb finalitats anàlegs de les comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia.

  5. Els Organismes Públics d'Investigació dependents de l'Administració General de l'Estat.