Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Regulació:Articles 16 i 17 Llei 49/2002

Podran aplicar esta deducció les entitats que realitzen donatius, donacions i aportacions a favor de les següents entitats:

  1. Les entitats sense fins lucratius a les quals siga d'aplicació el règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002.

  2. El Estat, les Comunitats autònomes i les Entitats locals, així com els Organismes autònoms de l'Estat i les entitats autònomes de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

  3. Les universitats públiques i els col·legis majors adscrits a les mateixes.

  4. El Institut Cervantes, el Institut Ramon Llull i les altres institucions amb finalitats anàlogues de les Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia.

  5. Els Organismes Públics d'Investigació dependents de l'Administració General de l'Estat.