Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base de la deducció

Regulació : Article 18 Llei 49/2002.

La base de les deduccions per donatius, donacions i aportacions realitzats a favor de qualsevol de les següents entitats serà:

  1. En els donatius dineraris, el seu import

  2. En els donatius o donacions de béns o drets, el valor comptable que tingueren en el moment de la transmissió i, si no, el valor determinat conforme a les normes de l'impost sobre el patrimoni.

  3. En la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles , l'import anual que resulte d'aplicar, a cada un dels períodes impositius de durada de l'usdefruit, el 2 per cent al valor cadastral, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que corresponga en cada període impositiu.

  4. En la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre valors, l'import anual dels dividends o interessos percebuts per l'usufructuari a cada un dels períodes impositius de durada de l'usdefruit.

  5. En la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre altres béns i drets, l'import anual resultant d'aplicar l'interés legal dels diners de cada exercici al valor de l'usdefruit determinat en el moment de la seua constitució conforme a les normes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  6. En els donatius o donacions d'obres d'art de qualitat garantida i dels béns que formen part del Patrimoni Històric Espanyol a què es referix l'article 17 de la Llei 49/2002, la valoració efectuada per la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació. En el cas dels béns culturals que no formen part del Patrimoni Històric Espanyol, la Junta valorarà, també, la suficiència de la qualitat de l'obra.

El valor determinat d'acord amb les regles expressades tindrà com a límit màxim el valor normal en el mercat del bé o dret transmés en el moment de la seua transmissió.