Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Import de la deducció

Regulació: Article 20 Llei 49/2002

Els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes als Capítols II, III i IV del Títol VI de la LIS, el 35 per cent de la base de la deducció.

Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que acaben en els 10 anys immediats i successius.

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'hagueren realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al del període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d'eixa mateixa entitat serà el 40 per cent.

La base d'esta deducció no podrà excedir del 10 per cent de la base imposable del període impositiu.

Les quantitats que excedisquen d'este límit es podran aplicar en els períodes impositius que acaben en els 10 anys immediats i successius.

Important:

El article 22 de la Llei 49/2002 establix que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat podrà establir una relació de activitats prioritàries de mecenatge i entitats beneficiàries.En relació amb estes activitats i entitats beneficiàries la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat podrà elevar en cinc punts percentuals, com a màxim, els percentatges i límits de la deducció per donacions de la Llei 49/2002.A estos efectes, el percentatge del 35 per cent aplicable a esta deducció podrà elevar-se al 40 per cent i el percentatge incrementat del 40 per cent al 45 per cent. A més, el límit màxim del 10 per cent de la base impossible del període impositiu s'elevarà al 15 per cent.

Exemple:

Pregunta:

La societat «A» ha realitzat els següents donatius a una mateixa fundació a la que resulta d'aplicació el règim especial previst en la Llei 49/2002.

  • Exercici 2018:No realitza donatius.
  • Exercici 2019:Realitza un donatiu per import de 1.000 euros.
  • Exercici 2020:Realitza un donatiu per import de 1.500 euros.
  • Exercici 2021:Realitza un donatiu per import de 1.300 euros.

A l'exercici 2021, pot la societat «A» aplicar sobre la base de deducció el percentatge incrementat establit a l'article 20 de la Llei 49/2002?

Resposta:

En el segon paràgraf de l'article 20 de la Llei 49/2002 s'establix que el percentatge incrementat de deducció s'aplicarà si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'hagueren realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al del període impositiu anterior.

Conforme a l'anterior, a l'exercici 2021 s'haurà de tindre en compte els imports donats als exercicis 2020 i 2019, però també els realitzats a l'exercici 2018, en la mesura que la norma exigix que en els dos períodes impositius immediats anteriors s'hagueren realitzat donatius en favor d'una entitat per import igual o superior al del període impositiu anterior (en este cas, respecte de 2019 haurien d'analitzar-se els donatius efectuats a l'exercici anterior, és a dir, 2018).

Per tant, com a l'exercici 2018 la societat «A» no va realitzar cap donatiu, a l'exercici 2021 no podrà aplicar el percentatge incrementat de deducció previst a l'article 20 de la Llei 49/2002 al donatiu efectuat a l'esmentat exercici.

A més de l'assenyalat en el paràgraf anterior en relació amb l'exercici 2018, la societat «A» ha de tindre en compte que per a l'aplicació a l'exercici 2021 del tipus incrementat de deducció, és necessari que als exercicis 2019 i 2020 s'hagen efectuat donatius a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior.Respecte al donatiu efectuat a l'exercici 2021, no es requerix per a l'aplicació del tipus incrementat que este siga superior a l'efectuat el 2020.