Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Import de la deducció

Regulació: Article 20 Llei 49/2002

Els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes en els Capítols II, III i IV del Títol VI de la LIS, el 35 per cent de la base de la deducció.

Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen els 10 anys immediats i successius.

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'hagueren realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cada un d'ells, al del període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquella mateixa entitat serà el 40 per cent.

La base d'esta deducció no podrà excedir el 10 per cent de la base imposable del període impositiu.

Les quantitats que excedisquen este límit es podran aplicar durant els períodes impositius que concloguen els 10 anys immediats i successius.

Important:

L'article 22 de la Llei 49/2002 establix que la Llei de pressupostos generals de l'Estat podrà establir una relació d'activitats prioritàries de mecenatge i entitats beneficiàries. En relació amb estes activitats i entitats beneficiàries la Llei de pressupostos generals de l'Estat podrà elevar en cinc punts percentuals, com a màxim, els percentatges i límits de la deducció per donacions de la Llei 49/2002. A estos efectes, el percentatge del 35 per cent aplicable a esta deducció podrà elevar-se al 40 per cent i el percentatge incrementat del 40 per cent al 45 per cent. A més, el límit màxim del 10 per cent de la base impossible del període impositiu s'elevarà al 15 per cent.

Exemple:

Pregunta:

La societat «A» ha realitzat els següents donatius a una mateixa fundació a la que resulta d'aplicació el règim especial previst en la Llei 49/2002.

  • Exercici 2018: No realitza donatius.
  • Exercici 2019: Realitza un donatiu per un import de 1.000 euros.
  • Exercici 2020: Realitza un donatiu per un import de 1.500 euros.
  • Exercici 2021: Realitza un donatiu per un import de 1.300 euros.

En l'exercici 2021, pot la societat «A» aplicar sobre la base de deducció el percentatge incrementat establit en l'article 20 de la Llei 49/2002?

Resposta:

En el segon paràgraf de l'article 20 de la Llei 49/2002 s'establix que el percentatge incrementat de deducció s'aplicarà si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'hagueren realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cada un d'ells, al del període impositiu anterior.

Conforme a l'anterior, en l'exercici 2021 s'haurà de tindre en compte els imports donats en els exercicis 2020 i 2019, però també els realitzats en l'exercici 2018, en la mesura en què la norma exigix que en els dos períodes impositius immediats anteriors s'hagueren realitzat donatius a favor d'una entitat per un import igual o superior al del període impositiu anterior (en este cas, respecte de 2019 haurien d'analitzar-se els donatius efectuats en l'exercici anterior, és a dir, 2018).

Per tant, com en l'exercici 2018 la societat «A» no va realitzar cap donatiu, en l'exercici 2021 no podrà aplicar el percentatge incrementat de deducció previst en l'article 20 de la Llei 49/2002 al donatiu efectuat en este exercici.

A més de l'assenyalat en el paràgraf anterior en relació amb l'exercici 2018, la societat «A» ha de tindre en compte que per a l'aplicació en l'exercici 2021 del tipus incrementat de deducció, és necessari que en els exercicis 2019 i 2020 s'hagen efectuat donatius a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cada un d'ells, al de l'exercici anterior. Pel que fa al donatiu efectuat en l'exercici 2021, no es requerix per a l'aplicació del tipus incrementat que este siga superior a l'efectuat el 2020.