Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació i requisits

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, es permet que a més del productor que realitze inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permeten la confecció d'un suport, físic previ a la seua producció industrial seriada, puga aplicar la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles, el contribuent que participe en el finançament de les esmentades produccions, sempre que es complisquen els següents requisits:

  1. Que la producció obtinga el corresponent certificat de nacionalitat i el certificat que acredite el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, la seua vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seua contribució a l'enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s'exhibixen a Espanya, emesos per l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma amb competència en la matèria.

    Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, estos certificats seran vinculants per a l'Administració tributària competent en matèria d'acreditació i aplicació dels anteriors incentius fiscals i identificació del productor beneficiari, amb independència del moment d'emissió dels mateixos.

  2. Que es lliure una còpia nova i en perfecte estat de la producció a la Filmoteca Espanyola o la filmoteca oficialment reconeguda per la respectiva Comunitat Autònoma.

  3. A més, perquè el contribuent que participe en el finançament de la producció realitzada per un altre contribuent puga aplicar-se la deducció, haurà de subscriure un contracte de finançament amb el productor que haurà de presentar juntament amb la certificació del compliment dels requisits recollits en les lletres a) i b) anteriors, en una comunicació a l'Administració tributària, subscrita tant per ell com pel productor, anteriorment a l'acabament del període impositiu en què es genere la deducció, en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

  4. Finalment, s'exigix que els elements patrimonials hauran de romandre en funcionament durant 5 anys per als béns immobles, 3 anys per als béns mobles.o durant la vida útil si fora inferior.Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, en el cas de produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, este requisit s'entendrà complit en la mesura que la productora mantinga el mateix percentatge de titularitat de l'obra durant el termini de 3 anys, sense perjudici de la seua facultat per a comercialitzar total o parcialment els drets d'explotació derivats de la mateixa a un o més tercers.

A tindre en compte:

Al Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, es modifica la definició de produccions cinematogràfiques, permetent que fins al 31 d'agost de 2020 (este termini ha sigut ampliat per l'Ordre CUD/807/2020, de 27 d'agost fins i tot el 31 de gener de 2021), es considere també estrena comercial d'una pel·lícula, sense que esta perda la seua condició de pel·lícula cinematogràfica, resultant, per tant, aplicable la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles, el que es duga a terme a través de la televisió i plataformes que oferisquen continguts en «reproducció en temps real» (a través de serveis de comunicació audiovisual televisiva, així com de serveis de comunicació electrònica que difonguen canals de televisió o de serveis de catàlegs de programes).