Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa l'article 36.2 de la LIS, els contribuents hauran de consignar en la casella [01039] «Deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (art. 36.2 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, l'import de la deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres que apliquen durant el període impositiu objecte de declaració

A tindre en compte:

En cas que per insuficiència de quota en l'aplicació d'esta deducció se sol·licite el seu abonament a l'Administració tributària en els termes prevists en l'article 39.3 de la LIS, esta sol·licitud haurà de realitzar-se seguint el procediment que es detalla en l'apartat «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció article 39.3 LIS)» d'este Capítol 6.