Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Percentatges, import màxim i límits de la deducció

L'import de la deducció serà el que resulte d'aplicar a la base de la deducció, els següents percentatges:

  1. Amb caràcter general, el 30 per cent respecte del primer milió de la base de la deducció i el 25 per cent sobre l'excés de l'esmentat import.

    La deducció s'aplicarà sempre que les despeses realitzades en territori espanyol siguen, almenys, d'1 milió d'euros.En el supòsit de produccions d'animació tals despeses seran, almenys, de 200.000 euros.

    L'import d'esta deducció no podrà ser superior a 10 milions d'euros per cada producció realitzada.

    L'import d'esta deducció, conjuntament amb la resta d'ajudes percebudes per l'empresa contribuent, no podrà superar el 50 per cent del cost de producció.

  2. En els casos que el productor s'encarregue de l'execució de serveis d'efectes visuals i els despeses realitzats en territori espanyol siguen inferiors a 1 milió d'euros, s'aplicarà el 30 per cent de la base de la deducció.

    L'import d'esta deducció no podrà superar l'import que establix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Esta deducció queda exclosa dels límits conjunts del 25 i del 50 per cent que es referix l'últim paràgraf de l'article 39.1 de la LIS, pel que l'esmentada deducció no es computarà a efectes del càlcul de l'esmentat límit.

Recorde:

En cas d'insuficiència de quota en l'aplicació d'esta deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres, es podrà sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària en els termes establits a l'article 39.3 del LIS.Consulte sobre això l'apartat «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció article 39.3 LIS)» en este Capítol 6.