Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Elements patrimonials objecte de la reinversió

Els elements patrimonials en els que ha de reinvertir-se l'import obtingut en la transmissió que genera la renda objecte de la deducció, són els següents:

  1. Els pertanyents a l'immobilitzat material, intangible o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques de la qual entrada en funcionament es realitze dins del termini de reinversió.

  2. Els valors representatius de la participació en el capital o en fons propis de qualsevol classe d'entitats que atorguen una participació no inferior al 5 per cent sobre el capital social d'aquells. El còmput de la participació adquirida es referirà al termini establit per a efectuar la reinversió. Estos valors no podran generar un altre incentiu fiscal en l'àmbit de base imposable o quota íntegra. A estos efectes no es considerarà un incentiu fiscal les correccions de valor, les exempcions a què es referix l'article 21 del RDLeg. 4/2004, ni les deduccions per a evitar la doble imposició.

Quan els valors en què es materialitze la reinversió corresponguen a entitats que tinguen elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, segons balanç de l'últim exercici tancat, en un percentatge superior al 15 per cent de l'actiu, no s'entendrà realitzada la reinversió en l'import que resulte d'aplicar al preu d'adquisició d'aquells valors, el percentatge que s'haja obtingut. Este percentatge es calcularà sobre el balanç consolidat si els valors adquirits representen una participació en el capital d'una entitat dominant d'un grup segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, en què s'inclouran les entitats multigrup i associades en els termes de la legislació mercantil. No obstant això, el contribuent podrà determinar este percentatge segons els valors de mercat dels elements que integren el balanç.

Es consideraran elements no afectes les participacions, directes o indirectes, en les entitats a què es referix l'apartat 4 de l'article 42 del RDLeg. 4/2004 i els elements patrimonials que constituïxen l'actiu de les mateixes, cas de què formen part del grup a què es referix el paràgraf anterior. Es computaran com a elements afectes aquells que complisquen les condicions establides en els números 1r i 2n del paràgraf a) de l'article 4.Huit.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

No s'entendran compresos entre els valors d'esta lletra b) els referits en les lletres a), b), c) i d) de l'apartat anterior «Elements patrimonials transmesos que donen dret a deducció».

No s'entendrà realitzada la reinversió quan l'adquisició es realitze mitjançant operacions realitzades entre entitats d'un mateix grup en el sentit de l'article 16 del RDLeg. 4/2004 acollides al règim especial establit en el Capítol VII del Títol VII del RDLeg. 4/2004. Tampoc s'entendrà realitzada la reinversió quan l'adquisició es realitze a una altra entitat del mateix grup en el sentit de l'article 16 del RDLeg. 4/2004, excepte que es tracti d'elements nous de l'immobilitzat material o de les inversions immobiliàries