Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Altres caselles d'ajustament del model 200 (pàgines 12 i 13)

1. Bases imposables negatives generades dins del grup fiscal per l'entitat transmesa i hagen sigut compensades (caselles 01275 i 01276)

D'acord amb l'article 62.2 de la LIS, l'import de les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació d'una entitat del grup fiscal que deixe de formar part del mateix, es minorarà per la part que es corresponga amb bases imposables negatives generades dins del grup fiscal per l'entitat transmesa i que hagen sigut compensades en el grup.

2. Eliminacions pendents d'incorporar de societats que deixen de pertànyer a un grup (caselles 01027 i 01028)

D'acord amb els articles 65.1 i 74.1 de la LIS, quan una entitat deixa de complir els requisits per poder aplicar el règim de consolidació fiscal o en els casos en els que el grup fiscal s'extingisca o el règim de consolidació deix de ser aplicable, les eliminacions pendents d'incorporació s'integraran en la base imposable individual de les entitats que formaven part del mateix, en la mesura en què hagueren generat la renda objecte d'eliminació.