Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Comunicació

Regulació: Articles 89.1 LIS i 48 i 49 RIS

La realització de les operacions a les que ens hem referits en l'apartat anterior «Operacions a les que s'aplica el règim especial» (articles 76 i 87 de la LIS) haurà de ser objecte de comunicació a l'Administració tributària:

 • Presentació

  Haurà de ser presentada per l'entitat adquirent de les operacions, sempre que siga resident en territori espanyol. Si l'entitat adquirent no és resident en territori espanyol, esta comunicació es realitzarà per l'entitat transmitent.

  En el cas d'operacions en les que ni l'entitat adquirent ni la transmitent són residents en territori espanyol, la comunicació haurà de ser presentada pels socis de l'entitat transmitent, sempre que siguen residents en territori espanyol. En cas contrari, la comunicació serà efectuada per l'entitat transmitent.

 • Termini de presentació

  Haurà de presentar-se dins del termini dels tres mesos següents a la data d'inscripció de l'escriptura pública en què es documente l'operació.

  Si la inscripció no anara necessària, el termini es computarà des de la data en què s'atorgue l'escriptura pública o document equivalent que corresponga a l'operació.

  En les operacions de canvi de domicili social, la comunicació haurà de realitzar-se dins del termini dels tres mesos següents a la data d'inscripció en el registre de l'Estat membre del nou domicili social de l'escriptura pública o document equivalent en què es documente l'operació.

  En el cas d'operacions en les que ni l'entitat adquirent ni la transmitent siguen residents en territori espanyol, la comunicació es realitzarà en el termini previst per a la presentació de les declaracions o autoliquidacions corresponents als socis de l'entitat transmitent, sempre que siguen residents en territori espanyol. En cas contrari, s'aplicarà el termini previst en el primer paràgraf.

 • Lloc de presentació

  La comunicació ha d'adreçar-se a la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del domicili fiscal de les entitats, o si escau, a les Dependències Regionals d'Inspecció o a la Delegació Central de Grans Contribuents, a les que estiguen adscrites.

 • Contingut de la comunicació:

  • Identificació de les entitats participants en l'operació i descripció de la mateixa.

  • Còpia de l'escriptura pública o document equivalent que corresponga a l'operació.

  • Si les operacions s'han realitzat mitjançant una oferta pública d'adquisició d'accions, haurà d'aportar-se també còpia del corresponent fullet informatiu.

  • Indicació, si escau, de la no-aplicació d'este règim fiscal especial.