Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Especialitats en la liquidació de l'Impost sobre Societats (pàgines 13 i 14 del model 200)

1.Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)

En relació amb la imputació de rendes positives obtingudes per una o diverses entitats no residents en territori espanyol o per un establiment permanent, sempre que es presenten els supòsits de fet contemplats a l'article 100 de la LIS, s'hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00387] i [00388] «Transparència fiscal internacional» de la pàgina 13 del model 200:

 • En la casella [00387] els contribuents hauran de consignar l'import de les rendes positives obtingudes per una o diverses entitats no residents en territori espanyol o per un establiment permanent que imputen en la seua base imposable, d'acord a les regles establides a l'article 100 del LIS.

 • En la casella [00388] els contribuents hauran d'incloure l'import dels dividends o participacions en beneficis, en la part que corresponga a la renda positiva que haja sigut inclosa en la base imposable.

  També hauran d'incloure en esta casella, l'import dels dividends distribuïts que corresponguen a rendes incloses en la base imposable en un període impositiu anterior.

2.Deduccions en la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)

Les entitats que apliquen el règim especial de transparència fiscal internacional i hagen imputat en la seua base imposable la renda positiva d'una o diverses entitats no residents en territori espanyol o d'un establiment permanent, podran deduir de la seua quota íntegra, els següents imports establits a l'article 100.10 del LIS (consulte l'apartat «Deduccions de la quota íntegra»).

 1. Els impostos o gravàmens de naturalesa idèntica o anàloga a l'Impost sobre Societats, efectivament satisfets, en la part que corresponga amb la renda positiva imputada en la base imposable.

  En els impostos efectivament satisfets s'inclouen els pagats tant per l'entitat no resident com per les seues participades en, almenys, un 5 per cent.

 2. El imposat o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en beneficis, en la part que corresponga amb la renda positiva inclosa anteriorment en la base imposable.

L'import d'estes deduccions es recollirà en la casella [00575] «Transparència fiscal internacional (art. 100.10 LIS)» de la pàgina 14 del model 200.

A tindre en compte:

 • Estes deduccions es practicaran encara que els impostos corresponguen a períodes impositius diferents a aquell en el qual es va realitzar la imputació.

  En cap cas no es deduiran els impostos satisfets en països o territoris qualificats com a jurisdiccions no cooperatives.

  La suma de les deduccions recollides en les lletres a) i b) de l'article 100.10 del LIS, no podrà excedir de la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per la renda positiva inclosa en la base imposable.

 • Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016,el apartat 2 de la disposició addicional quinzena del LIS establix que els contribuents el qual import net de la xifra de negocis siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, hauran de tindre en compte que l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional previstes als articles 31, 32 i 100.10 del LIS, així com el d'aquelles deduccions per a evitar la doble imposició a què es referix la disposició transitòria vint-i-tresena d'esta Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent.

Emplenament del quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» (pàgina 21 del model 200)

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació del límit establit en la disposició addicional quinzena del LIS.

A estos efectes, en complimentar la casella [00575] s'obrirà una finestra de desglossament (excepte en els supòsits que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), en la que el contribuent haurà d'indicar si l'import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

La opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 del LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

3.Especialitats de caràcter informatiu (pàgina 25 del model 200)

 1. A la pàgina 25 del model 200, les entitats que apliquen el règim especial de transparència fiscal internacional, hauran de detallar per a cada entitat no resident respecte de la que haja inclòs en la seua base imposable rendes positives, les següents dades:

  • Nom o raó social.

  • Domicili social.

  • Clau país/territori.Es consignarà com a clau país/territori la clau de dues lletres de la llista de codis de països o territoris continguda a l'Annex II de l'Ordre EHA/3496/2011, de 15 de desembre (es recull al final del Capítol 3 d'este Manual Pràctic).

  • Import de la renda positiva que haja de ser inclosa en la base imposable.

  • Relació d'administradors de l'entitat no resident i lloc del seu domicili fiscal.

  En la casella [00387] «Transparència fiscal internacional (art. 100 LIS)» es consignarà l'import total de la renda que s'haja inclòs en la base imposable per aplicació del règim de transparència fiscal internacional.

  [00387] = A + B + C + D + E + F

  L'import ací consignat es traslladarà a la casella d'igual numeració de la pàgina 13 del model 200.

 2. Addicionalment, les entitats a les que siga d'aplicació este règim especial, hauran de presentar conjuntament amb la declaració per este Impost, les dades relatives a l'entitat no resident en territori espanyol a què es fa referència a l'article 100.12 del LIS (consulte l'apartat «Obligació d'informació» del règim especial de transparència internacional).

  En relació amb la presentació d'esta documentació, vegeu l'apartat «Documentació que s'ha de presentar conjuntament amb la declaració» del Capítol 1 d'este Manual Pràctic.