Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitats en la liquidació de l'impost sobre societats (pàgines 13 i 14 del model 200)

1. Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)

En relació amb  la imputació de rendes positives obtingudes per una o diverses entitats no residents en territori espanyol o per un establiment permanent, sempre que concórreguen els supòsits de fet contemplats en l'article 100 de la LIS, s'hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00387] i [00388] «Transparència fiscal internacional» de la pàgina 13 del model 200:

 • En la casella [00387] els contribuents hauran de consignar l'import de les rendes positives obtingudes per una o diverses entitats no residents en territori espanyol o per un establiment permanent que imputen en seu base imposable, d'acord amb les regles establides en l'article 100 de la LIS.

 • En la casella [00388] els contribuents hauran d'incloure l'import dels dividends o participacions en beneficis, en la part que corresponga a la renda positiva que haja sigut inclosa en la base imposable.

  També hauran d'incloure en esta casella, l'import dels dividends distribuïts que corresponguen a rendes incloses en la base imposable en un període impositiu anterior.

2. Deduccions en la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)

Les entitats que apliquen el règim especial de transparència fiscal internacional i hagen imputat en seu base imposable la renda positiva d'una o diverses entitats no residents en territori espanyol o d'un establiment permanent, podran deduir de la seua quota íntegra, els següents imports establits en l'article 100.10 de la LIS (consulte l'apartat «Deduccions de la quota íntegra »).

 1. Els impostos o gravàmens de naturalesa idèntica o anàloga a l'impost sobre societats, efectivament satisfets, en la part que corresponga amb la renda positiva imputada en la base imposable.

  En els impostos efectivament satisfets s'inclouen els pagats tant per l'entitat no resident com per seus participades en, com a mínim, un 5 per cent.

 2. L'impost o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en beneficis, en la part que corresponga amb la renda positiva inclosa amb anterioritat en la base imposable.

L'import d'estes deduccions es recollirà en la casella [00575] «Transparència fiscal internacional (art. 100.10 LIS)» de la pàgina 14 del model 200.

A tindre en compte:

 • Estes deduccions es practicaran encara que els impostos corresponguen a períodes impositius diferents a aquell en el que es va realitzar la imputació.

  En cap cas es deduiran els impostos satisfets en països o territoris qualificats de jurisdiccions no cooperatives.

  La suma de les deduccions recollides en les lletres a) i b) de l'article 100.10 de la LIS, no podrà excedir la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per la renda positiva inclosa en la base imposable.

 • Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, l'apartat 2 de la disposició addicional quinzena de la LIS establix que els contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, hauran de tindre en compte que l'import de les deduccions per a evitar la doble imposició internacional previstes en els articles 31, 32 i 100.10 de la LIS, així com el d'aquelles deduccions per a evitar la doble imposició a què es referix la disposició transitòria vint-i-tresena d'esta Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent.

Emplenament del quadre «Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» (pàgina 21 del model 200)

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure en la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a l'efecte de determinar l'aplicació del límit establit en la disposició addicional quinzena de la LIS.

A estos efectes, al complimentar la casella [00575] s'obrirà una finestra de desglosse (excepte en els posats que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), en què el contribuent haurà d'indicar si l'import net del volum de negoci durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, com a mínim de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o com a mínim de 60 milions d'euros. L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 de la LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en unes altres pantalles.

3. Especialitats de caràcter informatiu (pàgina 25 del model 200)

 1. En la pàgina 25 del model 200, les entitats que apliquen el règim especial de transparència fiscal internacional, hauran de detallar per a cada entitat no resident respecte de la que haja inclòs en seu base imposable rendes positives, les següents dades:

  • Nom o raó social.

  • Domicili social.

  • Clau país/territori. Es consignarà com clau país/territori la clau de dos lletres de la llesta de codis de països o territoris continguda en l'Annex II de l'Ordre EHA/3496/2011, de 15 de desembre (es recull al final del Capítol 3 d'este Manual Pràctic).

  • Import de la renda positiva que haja de ser inclosa en la base imposable.

  • Relació d'administradors de l'entitat no resident i lloc del seu domicili fiscal.

  En la casella [00387] «Transparència fiscal internacional (art. 100 LIS) » es consignarà l'import total de la renda que s'haja inclòs en la base imposable per aplicació del règim de transparència fiscal internacional.

  [00387] = A + B + C + D + E + FL

  L'import ací consignat es traslladarà a la casella d'igual numeració de la pàgina 13 del model 200.

 2. Addicionalment, les entitats a les que siga aplicable este règim especial, hauran de presentar conjuntament amb la declaració per este Impost, les dades relatives a l'entitat no resident en territori espanyol als que es fa referència en l'article 100.12 de la LIS (consulte l'apartat «Obligació d'informació »del règim especial de transparència internacional).

  En relació amb la presentació d'esta documentació, vegeu l'apartat «Documentació que ha de presentar-se conjuntament amb la declaració» del Capítol 1 d'este Manual Pràctic.