Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Qui estan obligats a presentar la declaració de l'impost sobre el patrimoni (IP)?

Normativa: Art. 37 Llei Impost Patrimoni

Estan obligats a presentar declaració per l'impost sobre el patrimoni els subjectes passius, ja el siguen per  obligació personal  o real, en què concórrega alguna de les següents circumstàncies:

  1. La seua quota tributària, determinada d'acord amb les normes reguladores d'este Impost, i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedisquen, resulte per ingressar o,

  2. Quan, no donant-se l'anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb  les normes reguladores de l'Impost, resulte superior a 2.000.000 d'euros.

A l'efecte de l'aplicació del primer límit [circumstància a)] tinga's en compte que si la base imposable, determinada segons les normes de l'Impost, és igual o inferior al mínim exempt establit, bé amb caràcter general en 700.000 euros, bé en l'import que en exercici de les seues competències normatives sobre el citat mínim exempt han aprovat les comunitats autònomes per als seus residents (Vegeu respecte d'això el Capítol 2), no existirà obligació de declarar. Així mateix, ha d'atendre's per a determinar o no la concurrència d'esta circumstància a les deduccions o bonificacions sobre la quota íntegra de l'Impost aprovades per algunes comunitats autònomes (Capítol 2). Tot això sempre que el patrimoni brut no resulte superior a 2.000.000 d'euros.

Quant a  l'aplicació del segon límit [circumstància b)], hauran de tindre's en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguen o no exempts de l'Impost, computats sense considerar les carregues i gravàmens que disminuïsquen el valor dels mateixos, ni tampoc els deutes o obligacions personals de les que haja de respondre el subjecte passiu.

Els residents en territori espanyol que passen a tindre la seua residència en un altre país podran optar per seguir tributant per obligació personal a Espanya pel conjunt dels béns i drets de contingut econòmic de què siguen titulars a 31 de desembre, independentment del lloc on es troben situats els béns o puguen exercitar-se els drets. L'opció ha d'exercitar-se mitjançant la presentació de la declaració en el primer exercici en el que haguera deixat de ser resident en el territori espanyol.

Atenció: l'opció podrà exercitar-se també per aquells subjectes passius que van deixar de ser residents en territori espanyol en els exercicis en els que es va eliminar el gravamen sobre l'impost sobre el patrimoni (2008 a 2010, tots dos inclosos) i van optar al seu moment per seguir tributant a Espanya per obligació personal.

Així mateix, ha de tindre's en compte la subjecció a l'impost sobre el patrimoni per obligació real dels contribuents de l'IRPF que opten per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, mantenint la condició de contribuents per l'IRPF, conforme al règim especial dels "treballadors desplaçats a territori espanyol" establit en l'article 93 de la Llei de l'IRPF i les especialitats en la tributació dels contribuents no residents d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei Impost Patrimoni.