Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Subjectes passius per obligació real

Normativa: Art. 5. U.b) Llei Impost Patrimoni

Són subjectes passius de l'impost sobre el patrimoni per obligació real:

 1. Les persones físiques que no tinguen la seua residència habitual a Espanya.

  Les persones físiques que no tinguen la seua residència habitual a Espanya i siguen titulars de béns o drets que estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol.

  Especialitats de la tributació dels contribuents no residents en territori espanyol

  Normativa: Disposició addicional quarta Llei Impost Patrimoni

  Tots els contribuents no residents (i no només els que siguen residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu) tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma on radique el major valor dels béns i drets de què siguen titulars i pels quals s'exigisca l'Impost, perquè estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol.

  Atenció: si desitja optar per l'aplicació de la normativa autonòmica en matèria de l'Impost sobre Patrimoni hauran de marcar la casella [3] de la declaració i indicar en la casella [8] la Clau de la comunitat autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia en la que va tindre la seua residència habitual el 2022.

 2. Treballadors desplaçats a territori espanyol acollits al règim fiscal especial de l'article 93 de la Llei de l'IRPF

  Són aquelles persones físiques que hagen adquirit la seua residència fiscal a Espanya com a conseqüència del  seu desplaçament a territori espanyol per motius de treball i que, a l'empara del que preveu  l'article 93 de la Llei de l'IRPF, hagen optat per tributar per l'Impost sobre  la Renda de no Residents, mantenint la condició de contribuents per l'IRPF, durant el  període impositiu en què s'efectue el canvi de residència i els cinc següents.

  Per a estos contribuents, l'article 93.1.c) de la Llei de l'IRPF disposa expressament que queden subjectes per obligació real a l'impost sobre el patrimoni.

  Vegeu pel que fa al   règim fiscal especial per a treballadors desplaçats  a territori fiscal de l'article 93 de la Llei de  l'  IRPF el  Capítol 2 del Manual  pràctic de Renda.

  En este cas, el subjecte passiu de l'impost sobre el patrimoni té dret a l'aplicació de  la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma on tinga la seua residència que serà,  donat el tenor del punt de connexió establit en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual  es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comuna i  Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes, la que correspon  per a l'IRPF a la data de meritar-se aquell. Per a determinar en quin de les comunitats autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia té la seua residència habitual  el contribuent vegeu el Capítol 2 del Manual pràctic de Renda.

  Important: per als subjectes passius de l'impost sobre el patrimoni acollits al règim  fiscal especial de l'article 93 de  la Llei de l'IRPF i per als quals siguen no residents a Espanya [i tributen per obligació real], l'aplicació de la normativa  autonòmica constituïx un dret i, per això, una opció, que podran exercitar o  no, si bé, en cas d'exercitar-la, hauran d'aplicar tota la normativa pròpia de l'Impost  aprovada per esta comunitat autònoma. Per a optar per l'aplicació de la normativa  autonòmica en matèria de l'Impost sobre Patrimoni estos contribuents haurà de consignar  una X en la casella [12] o casella [3], segons corresponga, de la declaració.

Béns i drets que han de declarar-se

En ambdós casos, la declaració es referirà exclusivament als béns o drets de què siguen  titulars, sempre que els mateixos estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en  territori espanyol amb deducció de les carregues i gravàmens de naturalesa real que afecten a  estos béns o drets, així com dels deutes per capitals invertits en els mateixos. 

A tals efectes, es consideraran situats en territori espanyol els valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol mena d'entitat, no negociats en mercats organitzats, actiu del qual estiga constituït en com a mínim el 50 per 100, de manera directa o indirecta, per béns immobles situats en territori espanyol.

Per a realitzar el còmput de l'actiu, els valors nets comptables de tots els béns comptabilitzats se substituiran pels seus respectius valors de mercat determinats a la data de merite de l'Impost.

En el cas de béns immobles, els valors nets comptables se substituiran pels valors que hagen d'operar com a base imposable de l'Impost en cada cas, conforme a les regles que establix  l'article 10 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni.

En este cas, l'Impost s'exigirà exclusivament per estos béns o drets del subjecte passiu tenint en compte que només seran deduïbles les carregues i gravàmens que afecten a estos béns i drets que radiquen en territori espanyol o puguen exercitar-se o hagueren de complir-se en el mateix, així com els deutes per capitals invertits en els indicats béns.

Novetat 2022: la disposició final tercera de la Llei 38/2022, de 27 de desembre (BOE de 28 de desembre) ha modificat, amb efectes des del 29 de desembre de 2022, l'apartat un de l'article 5 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni,  per a considerar situats en territori espanyol els valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol mena d'entitat, no negociats en mercats organitzats, actiu del qual estiga constituït en com a mínim el 50 per 100, de manera directa o indirecta, per béns immobles situats en territori espanyol.

Amb això es pretén subjectar per obligació real a l'impost sobre el patrimoni a les persones físiques no residents titulars de participacions accionarials en entitats no residents amb actius immobiliaris subjacents radicats a Espanya, corregint així una discriminació injustificada respecte del resident, per tal com el no resident, pel fet d'interposar una persona jurídica no resident, eludia el gravamen del citat Impost.

Recorde: els subjectes passius, ja el siguen per obligació personal o per obligació  real, només estan obligats a presentar la declaració per l'impost sobre el patrimoni  corresponent a 2022 si la seua quota tributària, determinada d'acord amb les normes  reguladores de l'Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procediren,  resulte per ingressar, o quan, no donant-se esta circumstància, el valor dels seus béns  o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'Impost, resulte  superior a 2.000.000 d'euros.