Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Quantia exempta

Complits els requisits i condicions esmentats, l'exempció assolix a la totalitat del valor de les participacions, sempre que la totalitat del patrimoni net de l'entitat es trobe afecte a l'activitat econòmica exercida.

En este cas, per a determinar l'import de l'exempció han de tindre's en compte les següents regles:

  • Tant el valor dels actius com el dels deutes de l'entitat, serà el que es deduïsca de la seua comptabilitat, sempre que esta reflectisca fidelment la veritable situació patrimonial de l'entitat, determinant-se estos valors, en defecte de comptabilitat, d'acord amb els criteris de l'impost sobre el patrimoni.

  • Per a determinar si un element patrimonial es troba o no afecte a una activitat econòmica, s'estarà al que disposen els articles 29 de la Llei de l'IRPF i 22 del seu Reglament

  • En les operacions de préstec de valors, els valors cedits en préstec no es computen pel prestadora a l'efecte d'esta exempció.

No obstant això,  si en el patrimoni de l'entitat existixen béns i drets que no es troben afectes al desenvolupament de cap activitat econòmica, l'exempció només assolirà al valor de les participacions en la part que corresponga a la proporció existent entre els actius afectes a l'exercici d'una activitat econòmica, minorats en l'import dels deutes derivades de l'activitat, i el valor total del patrimoni net de l'entitat.

A estos efectes no es consideren elements afectes els destinats exclusivament a l'ús personal del subjecte passiu o de qualsevol dels integrants del grup de parentesc a què es referix el número 3r anterior, ni aquells que estiguen cedits per preu inferior al de mercat a persones o entitats vinculades d'acord amb el que disposa l'article 18 de la LIS.

En tals supòsits, per a determinar el valor de les participacions exemptes pot utilitzar-se la següent fórmula:

Valor de les participacions  x (valor net dels actius afectes ÷ valor patrimoni net de l'activitat)