Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Exemple: Exempció de participacions en determinades entitats

La senyora V.G.C. ha obtingut en l'exercici 2022 rendiments nets del treball per un import de 50.000 euros.

Així mateix, ha obtingut 120.000 euros en concepte de rendiments nets derivats de l'exercici d'una activitat professional que desenvolupa habitualment, personal i directa. Els béns i drets afectes a l'exercici d'esta activitat estan exempts en este exercici de l'impost sobre el patrimoni al complir-se els requisits exigits a este efecte.

La senyora V.G.C., participa, a més, amb un percentatge del 33 per 100 en el capital social de les societats anònimes "Alfa" i "Beta", que no cotitzen en borsa ni estan sotmeses al règim de societats patrimonials.

En ambdues societats exercix funcions de direcció, percebent per això en l'exercici  2022  en concepte de rendiments del treball les següents retribucions:

  • SA "Alfa": 15.000 euros.
  • SA "Beta": 76.000 euros.

D'acord amb la comptabilitat de la SA "Beta", degudament auditada, el valor net dels actius de l'entitat afectes al desenvolupament de l'activitat econòmica ascendix a 2.000.000 d'euros, en l'exercici 2022  sent 2.600.000 euros el valor total del patrimoni net de l'entitat en este exercici. Així mateix, d'acord amb les dades comptables de l'entitat, el valor de la participació de la senyora V.G.C., a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni, ascendix a 150.000 euros.

Determinar el valor de les participacions exemptes en l'impost sobre el patrimoni en l'exercici  2022.

Solució

1. Percentatge de participació:

La titular de les participacions complix el percentatge mínim de participació exigit per a l'aplicació de l'exempció a cada una de les dues societats.

2. Percentatge de les retribucions per les funcions de direcció exercides al si de cada entitat:

  • SA "Alfa": 15.000 x 100 ÷ 65.000 = 23,08 per 100
  • SA "Beta": 76.000 x 100 ÷ 126.000 = 60,32 per 100

El còmput del percentatge de les retribucions es realitza de forma separada per a cadascuna de les entitats, sense computar-se en ambdós casos els rendiments nets de l'activitat econòmica exercida per la senyora V.G.C., béns dels quals i drets afectes disfruten de l'exempció en l'impost sobre el patrimoni, ni tampoc els obtinguts en l'altra entitat.

A la vista dels percentatges obtinguts, només procedix l'exempció de les participacions en la SA "Beta", al ser les retribucions per les funcions de direcció desenvolupades en esta societat superiors al 50 per 100 dels rendiments nets del treball obtinguts en l'exercici  2022.

3. Determinació de l'import exempt de les participacions:

A l'existir dins del balanç de la SA "Beta" béns i drets que no es troben afectes a l'exercici de l'activitat econòmica, el valor concret de les participacions exemptes es determina de la següent manera:

150.000 x 2.000.000 ÷ 2.600.000 = 115.384,62 euros.