Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Requisits i condicions perquè resulte d'aplicació l'exempció

Perquè resulte d'aplicació l'exempció, han de complir-se, a la data de merite de l'impost (31 de desembre), els següents requisits i condicions:

 1. Que l'entitat, siga o no societària, realitze una activitat econòmica i no tinga per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

  S'entendrà que una entitat gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari i que, per tant, no realitza una activitat econòmica quan concórreguen, durant més de 90 dies de l'exercici social, qualsevol de les següents condicions:

  • Que més de la mitat del seu actiu estiga constituït per valors o

  • Que més de la mitat del seu actiu no estiga afecte a activitats econòmiques.

   Per a determinar si existix activitat econòmica o si un element patrimonial es troba afecte a ella, s'estarà al que disposa l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Vegeu a estos efectes els articles 27 i 29 de la Llei de l'IRPF i 22 del Reglament de l'IRPF.

  Tant el valor de l'actiu com el dels elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques serà el que es deduïsca de la comptabilitat, sempre que esta reflectisca fidelment la veritable situació patrimonial de la societat.

  A l'efecte de determinar la part de l'actiu que està constituïda per valors o elements patrimonials no afectes, no es computaran els valors següents:

  • Els posseïts per a acomplir obligacions legals i reglamentàries.

  • Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establides com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.

  • Els posseïts per societats de valors com a conseqüència de l'exercici de l'activitat constitutiva de seu objecte.

  • Els que atorguen, com a mínim, el 5 per 100 dels drets de vote i es posseïsquen amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació sempre que, a estos efectes, es dispose de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l'entitat participada no estiga compresa en esta lletra.

   Sense perjudici del que és anterior, no es computaran com a valors ni com a elements no afectes a activitats econòmiques aquells preu d'adquisició del qual no supere l'import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l'entitat, sempre que estos beneficis provinguen de la realització d'activitats econòmiques, amb el límit de l'import dels beneficis obtinguts tant en el propi any com en els últims 10 anys anteriors.

   A estos efectes, s'assimilen als beneficis procedents d'activitats econòmiques els dividends que procedisquen dels valors a què es referix l'últim incís del paràgraf anterior, quan els ingressos obtinguts per l'entitat participada procedisquen, com a mínim el 90 per 100, de la realització d'activitats econòmiques.

 2. Que la participació del contribuent en el capital de l'entitat siga com a mínim del 5 per 100, computada de forma individual, o del 20 per 100 conjuntament amb el seu cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals de segon grau, ja tinga el parentesc el seu origen en la consanguinitat, en l'afinitat o en l'adopció.

  Quan la participació en l'entitat siga conjunta amb alguna o algunes de les persones anteriorment indicades, les funcions de direcció i les remuneracions derivades de la mateixa, hauran de complir-se, com a mínim, en una de les persones del grup de parentesc, sense perjudici que totes elles tinguen dret a l'exempció. 

  L'exempció continguda en l'article 4. Huit. Dos de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni no s'entén aplicable als préstecs participatius contrets amb entitats mercantils, amb o sense cotització en mercats organitzats, en les condicions previstes en el citat precepte, ja que no són equiparables els préstecs participatius i amb els fons propis d'entitats mercantils. Criteri fixat en el FJ.3r pel Tribunal Suprem en seu Sentencia de 30 de març de 2021, recaiguda en el recurs de casació 5341/2019 (ROJ 1255/2021).

 3. Que el contribuent exercisca efectivament funcions de direcció en l'entitat. A estos efectes, es consideraran funcions de direcció, que hauran d'acreditar-se fefaentment mitjançant el corresponent contracte o nomenament, els càrrecs de: President, Director General, Gerent, Administrador, Directors de Departament, consellers i membres del Consell d'Administració o òrgan equivalent, sempre que l'acompliment de qualsevol d'estos càrrecs implique una efectiva intervenció en les decisions de l'empresa.

  En el cas que els titulars de les accions o participacions siguen menors d'edat o persones amb discapacitat, esta condició es considerarà complida quan s'ajusten a la mateixa la seua representant legal.

 4. Que, per les funcions de direcció exercides en l'entitat, el contribuent perceba una remuneració que represente més del 50 per 100 de la totalitat dels seus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques corresponents a l'exercici 2022.

  El rellevant no és tant la denominació del càrrec, sinó que este càrrec implique funcions d'administració, gestió, direcció, coordinació i funcionament de la corresponent organització. Criteri segut pel Tribunal Suprem en Sentencia de 18 de gener de recaiguda en el recurs de casació per a la unificació d'adoctrina 2316/2015.

  A l'efecte de determinar este percentatge, no es computaran els rendiments de les activitats econòmiques exercides habitualment, personal i directa pel contribuent béns dels quals i drets afectes disfruten d'exempció per este Impost.

  Quan una mateixa persona siga directament titular de participacions en diverses entitats en les quals concórreguen els requisits i condicions anteriorment citats, el còmput del percentatge del 50 per 100 s'efectuarà de forma separada respecte de cadascuna d'estes entitats. És a dir, sense incloure entre els rendiments derivats de l'exercici de les funcions de direcció els obtinguts en unes altres entitats.

Atenció : complits els requisits comentats, poden aplicar l'exempció, a més del titular de la plena propietat o de la nua propietat de les accions i participacions, el titular del dret d'usdefruit vitalici sobre les mateixes.