Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per a subjectes passius no residents que tributen per obligació personal de contribuir i per als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir

El mínim exempt per un import de 700.000 euros serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents  que tributen per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a  obligació real de contribuir.

Recorde: els contribuents no residents tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma on radique el major valor dels béns i drets de què siguen titulars i pels quals se li exigix l'Impost, perquè estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol.