Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Determinació de la base liquidable: reducció per mínim exempt

Normativa: Art. 28 Llei Impost Patrimoni

Base liquidable (patrimoni net subjecte a gravamen)

La base liquidable és la diferència entre l'import de la base imposable (patrimoni net) i la  quantitat que procedisca aplicar en concepte de mínim exempt.

Reducció per mínim exempt

Ha de diferenciar-se les següents situacions:

  1. Per a subjectes passius per obligació personal residents en alguna comunitat autònoma
  2. Per a subjectes passius no residents que tributen per obligació personal de contribuir i per als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir