Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Per a subjectes passius per obligació personal residents en alguna comunitat autònoma

La Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les  comunitats autònomes de règim comuna i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es  modifiquen determinades normes tributàries (BOE de 19  de desembre), establix en el seu article 47 que les  comunitats autònomes podran assumir en l'impost sobre el patrimoni, entre altres competències  normatives, les relatives a la determinació del mínim exempt.

En conseqüència, la base imposable es reduirà,  exclusivament en el supòsit d'obligació  personal de contribuir, en l'import que haja sigut aprovat per la comunitat autònoma  en concepte de mínim exempt.

Si la comunitat autònoma no haguera regulat el mínim exempt, la base imposable  es reduirà en 700.000 euros, quantia establida a estos efectes en l'article 28 de la Llei  19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

D'acord amb l'anterior, l'import del mínim exempt aplicable el 2022 pels contribuents de l'impost sobre el patrimoni  per obligació personal és, amb caràcter general, de 700.000 euros, tret de les  següents comunitats autònomes:

 • Andalucía:

  Per a contribuents amb discapacitat l'import mínim exempt serà:

  1. 1.250.000 euros, si el grau de discapacitat anara igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.

  2. 1.500.000 euros, si el grau de discapacitat anara igual o superior al 65 per 100.

  Vegeu l'article 24 de la llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs cedits de la comunitat autònoma d'Andalucía.

 • Aragón: l'import del mínim exempt es fixa en 400.000 euros.

  Vegeu l'article 150-2 del text refós de les disposicions dictades per la comunitat autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre, del Govern d'Aragón.

 • Catalunya : l'import del mínim exempt es fixa en 500.000 euros.

  Vegeu l'article 2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 • Extremadura:

  Vegeu l'article 14 del text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

  Amb caràcter genera l, l'import del mínim exempt es fixa en 500.000 euros.

  No obstant això, per a contribuents amb discapacitat, aquell mínim serà el següent:

  1. 600.000 euros, si el grau de discapacitat anara igual o superior al 33 i inferior al 50 per 100

  2. 700.000 euros, si el grau de discapacitat anara igual o superior al 50 i inferior al 65 per 100

  3. 800.000 d'euros, si el grau de discapacitat anara igual o superior al 65 per 100.

  Per a aplicar el mínim exempt que corresponga, el contribuent haurà de tindre reconeguda una  incapacitat permanent, estar incapacitat judicialment o tindre reconegut algun dels  graus de discapacitat que s'indiquen. 

  A estos efectes, el grau de discapacitat o la incapacitació seran reconegudes o declarades per  l'òrgan administratiu o judicial competent, d'acord amb la normativa aplicable. 

 • Comunitat Valenciana 

  Vegeu l'article 8 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.

  Amb caràcter general, l'import del mínim exempt es fixa en 500.000 euros

  Tanmateix, per als contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de discapacitat  igual o superior al 33 per 100, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial,  amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent, l'import del mínim exempt  s'eleva a 1.000.000 euros.