Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Exemple: Càlcul de l'import de la quota integra

El senyor L.G.C. resident a la comunitat autònoma de Galícia presenta les següents dades en la seua declaració de l'impost sobre el patrimoni  corresponent a l'exercici 2022:

 • Base liquidable: 356.900 euros.

 • Béns i drets exempts, excepte per a determinar el tipus de gravamen aplicable: 68.000 euros.

Determinar l'import de la quota íntegra. 

Solució

 1. Determinació de la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen:

  Esta magnitud és el resultat de sumar la base liquidable i el valor net dels béns i drets exempts, excepte  per a determinar el tipus de gravamen aplicable la resta del patrimoni. És a dir, 356.900 + 68.000 = 424.900 euros.

 2. Aplicació de l'escala de l'Impost a la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen:

  • Fins: 334.252,88: 835,63

  • Reste: 90.647,12 al 0,50 %: 453,23

  • Quota resultant (835,63 + 453,23) = 1.288,86

 3. Determinació del tipus mitjà de gravamen:

  TMG: (1.288,86÷ 424.900) x 100 = 0,30%

 4. Obtenció de la quota íntegra

  Quota íntegra: 356.900 x 0,30% =  1.070,70 euros.