Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Regla especial: béns i drets exempts amb progressivitat

Normativa: Art. 32 Llei Impost  Patrimoni

Els subjectes passius sotmesos a l'Impost per obligació personal de contribuir que siguen  titulars de béns o drets situats o que puguen exercitar-se o hagen de complir-se en un Estat  amb el que Espanya tinga subscrit un Conveni bilateral per a evitar la doble imposició, en  de la qual virtut estos elements patrimonials estan exempts de l'Impost espanyol, però poden  ser tinguts en compte per a calcular l'Impost corresponent als restants elements patrimonials,  hauran de determinar la quota íntegra d'acord amb el següent procediment:

  • El valor dels béns i drets exempts, determinat conforme a les regles de valoració  de l'Impost minorat, si escau, en el valor de les carregues, gravàmens i deutes  corresponents als mateixos que, de no mitjançar esta exempció, tindrien la consideració  de fiscalment deduïbles, haurà de sumar-se a l'import de la base liquidable, per tal de  determinar la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen.

  • Una vegada obtinguda la quota resultant, es determina el tipus mitjà de gravamen. Este  tipus mig de gravamen és el resultat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir  la quota entre la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen.

  • Una vegada obtingut este tipus mig, este s'aplicarà exclusivament sobre la base liquidable,  sense incloure els béns i drets exempts, excepte per a determinar el tipus de gravamen,  també denominats elements exempts amb progressivitat.