Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat autònoma d'Aragón

Bonificació dels patrimonis especialment protegits de contribuents amb discapacitat

Normativa: Art. 150-1 Text Refós de les disposicions dictades per la comunitat autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

  • Requisits per a l'aplicació de la bonificació

    Tindrà dret a esta bonificació els contribuents d'este Impost que siguen titulars del patrimoni protegit regulat en la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb esta finalitat.

  • Import i límit de la bonificació

    El 99 per 100 de la part de quota que proporcionalment corresponga al valor net dels  béns i drets inclosos en el patrimoni protegit dels contribuents amb discapacitat  pels quals el subjecte passiu tinga dret a la bonificació (casella [50] del   model de declaració), amb un límit de 300.000 euros.

    Per a la resta del patrimoni, no cabrà bonificació alguna.