Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat

Normativa: Art. 2 Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administrativa

  • Requisits per a l'aplicació de la bonificació

    • Que el 2022 el subjecte passiu tinga la seua residència habitual en esta comunitat autònoma.

    • Que entre els elements patrimonials integrants de la base imposable de l'Impost s'hagen inclòs béns i/o drets que formen part del patrimoni protegit del subjecte passiu, constituït a l'empara de la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb esta finalitat (BOE de 19 de novembre).

    També pot aplicar-se la bonificació als béns o drets de contingut econòmic que formen part del patrimoni protegit constituït a l'empara de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en els termes prevists en l'article 2 de la Llei 7/2004, en la redacció donada per l'article 1 de la Llei 2/2016, de 2 de novembre.

  • Import de la bonificació

    El 99 per 100 de la part de quota minorada que proporcionalment corresponga al valor net  dels béns i drets pels quals el subjecte passiu tinga dret a la bonificació (casella 50  de la declaració de l'impost sobre el patrimoni).