Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat autònoma de Galícia

Bonificació general del 25 per 100

Normativa: Art. 13 quater Text Refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

El 25 per 100 de la quota minorada. L'import que corresponga per esta bonificació es consignarà en la casella [50] del model de declaració.