Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Bonificació per als béns de consum cultural

Normativa: Art. 9 bis Text Refós de les Disposicions Legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

  • Requisits per a l'aplicació de la bonificació

    Tindrà dret a esta bonificació els contribuents d'este Impost que siguen titulars de  ple domini dels béns de consum cultural als quals fa referència a l'article 5 de  la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual la que es regula el consum cultural i el mecenatge  cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'establixen mesures tributàries.

    A l'efecte d'esta llei, s'entén per consum cultural l'adquisició per les persones físiques  o jurídiques de productes culturals com les obres de creació artística, pictòriques o escultòriques,  en qualsevol dels seus formats, que siguen originals i que l'artista haja elaborat íntegrament  i que siguen úniques o seriades. S'exclouen els objectes d'artesania i les reproduccions.

  • Import de la bonificació

    El 90 per 100 de la part proporcional de la quota que corresponga al valor net  dels béns i drets pels quals el subjecte passiu tinga dret a la bonificació (casella  [50] de la declaració de l'impost sobre el patrimoni).