Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat de Madrid

Bonificació general del 100 per 100

Normativa: Art. 20 Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

El 100 per 100 de la quota minorada. L'import que corresponga per esta bonificació es  consignarà en la casella [50] del model de declaració. 

No s'aplicarà esta bonificació si la quota resultant anara nul·la.