Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Comunitat autònoma del Principat d'Astúries

Bonificació dels patrimonis especialment protegits de contribuents amb discapacitat

Normativa: Art. 16 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

  • Requisits per a l'aplicació de la bonificació

    El contribuent tindrà dret a esta bonificació per aquells béns o drets de contingut  econòmic que computats per a la determinació de la base imposable formen part  del patrimoni especialment protegit del contribuent, constituït a l'empara de la Llei  41/2003, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del   Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb esta finalitat.

  • Import de la bonificació

    El 99 per 100 de la part de quota minorada que proporcionalment corresponga al valor net  dels béns i drets pels quals el subjecte passiu tinga dret a la bonificació (casella  [50] del model de declaració).